BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ayşegül KAYA İMREK, Pınar YILMAZ EKER
1- TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN BİREYLERDE KİNEZYOFOBİYİ ENGELLEYEN GİRİŞİMLER – KANITLARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Belma TOPTAŞ ACAR, Gonca BURAN
2- HİPNOEMZİRME UYGULAMASININ ANNE SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTTIRMAYA ETKİSİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Berre İNCEKARA, Gözde DUMLU BİLGİN
3- BURSA'DA ÖZEL BİR DİYET KLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN DİYET KARBONHİDRAT KALİTESİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Burcu ÇAKI DÖNER, Ejdane COŞKUN
4- GÜNÜMÜZDE YAŞLILIK VE YAŞLI BİREYLERİN RUH SAĞLIĞI

  Özet  
Burcu KORKUT
5- ADOLESAN VE ERİŞKİNDE YEME BOZUKLUKLARI

  Özet  
Büşra HÖKELEK, Emine YASSIBAŞ
6- KİSTİK FİBROZİSLİ BİREYLERDE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FAZ AÇISI KULLANIMI

  Özet  
Dilay NECİPOĞLU, Kemal ELYELİ, Samineh ESMAEILZADEH
7- KADININ TOPLUMDAKİ KONUMU: KUZEY KIBRIS ÖRNEĞİ

  Özet  
Dilek İLBASAN, Belgin AKIN, Nurbanu ODACI
8- SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM TARZI İNANÇLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Ebru ERTAŞ, Feride ÇEVİK
9- ÇOCUKLARDA ÜÇÜNCÜ EL SİGARA DUMANI MARUZİYETİ

  Özet  
Emine KURTBEYOĞLU
10- ANNE SÜTÜ VE KRONONÜTRİSYON

  Özet  
Eminsafa DİLMAÇ, Nurgül TEZCAN KARDAŞ, Çetin YAMAN
11- TARİHİ BİR PERSPEKTİFTEN TERAPATİK REKREASYON: OSMANLI ŞİFÂHÂNELERİNİN MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Fatma BOZDAĞ, Maksude YILDIRIM
12- OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARDA BESLENME VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Özet  
Fatma SARMAN, Nazlı HACIALİOĞLU
13- AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN KADINLARIN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

  Özet  
Feride ÇEVİK, Ebru ERTAŞ
14- ÇOCUKLUK DÖNEMİ ANEMİ TAKİBİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Feyza ALTINDAL, Nihal BÜKER
15- YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ

  Özet  
Hatice ÇELİK, Büşra CESUR
16- GEBELİK DÖNEMİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ

  Özet  
Kemal ELYELİ, Dilay NECİPOĞLU, Samineh ESMAEILZADEH
17- KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN HARİTASI: KUZEY KIBRIS’TA BİR TOPLUMSAL SORUN ANALİZİ

  Özet  
Leyla KARAOĞLU, Tahsin Gökhan TELATAR, Mehtap KENAL, Seda MERCAN ALPDOĞAN, Hüseyin Burak TOMAKİN, Mehmet Mustafa YILDIRIM, Alp GÜRAY, Aliye Bahar BÜLBÜL ÇAN, Emine Merve ARICI, Demet KARAGÖZ, Asuman OKUR
18- RİZE MERKEZDE POSTPARTUM KONTRASEPTİF KULLANIM DÜZEYİ, KURUM TABANLI KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Meryem KOÇAŞ, Arzu KARAKAYA
19- DEPREM SONRASI ERGENLERDE SORUNLU İNTERNET KULLANIMI

  Özet  
Meryem KOÇAŞ, Erçen Büşra OYMAN
20- SAĞLIKTA DİJITAL DÖNÜŞÜM EKSENINDE MS’DE DENGE BOZUKLUĞU

  Özet  
Mustafa VARDAR, Çetin YAMAN
21- SPORTİF REKREASYON VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

  Özet  
Neriman SAVAŞ, Türkan KARACA
22- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Pınar KARA, Evşen NAZİK
23- KADINLARDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI

  Özet  
Safiye ESERSOY AKCA,Nihal GELECEK
24- İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN SKOLYOZ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Selin GÜNER, Ezgi KARATAŞ
25- SPORCULARDA RELATİF ENERJİ EKSİKLİĞİ SENDROMU

  Özet  
Sümeyye BİLEN SEYİDOĞLU, Serkan USGU
26- SÖZEL GERİBİLDİRİMLİ İLE GÖRSEL EGZERSİZ PROGRAMLARININ FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ VE KATILIMA OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Tuğba SAVAŞ EREL, Pınar DURU
27- VARDİYALI ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE UYKU BOZUKLUKLARI VE İŞ STRESİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKİ VE RİSK FARKINDALIĞI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yağmur KOŞUNALP, Edibe ÜNAL
28- GEBELERDE ÜÇÜNCÜ TRİMESTER İLE PUERPERAL DÖNEM ARASINDA DUYGU-DURUM, FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ, AĞRI VE BİYOPSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
İlker DEMİR
29- GENÇ FUTBOLCULARDA DENGE VE ÇEVİKLİK BECERİSİ

  Özet  
Zeynep YOSUNKAYA, Emine YASSIBAŞ
30- SOSYAL MEDYA KULLANIMININ BESİN SEÇİMİ VE ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Özge SAKARYA ÇINKI
31- AKTİF YAŞLANMADA MEŞGULİYET TERAPİSİNİN ROLÜ VE ÖRNEK UYGULAMALAR

  Özet  
Şule AYHAN, Murat ALTAN
32- SARKOPENİ, KAS KÜTLESİ VE DALLI ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Şule AYHAN, Murat ALTAN
33- MIND DİYETİNİN BİLİŞSEL GERİLEME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER