BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Safiye ESERSOY AKCA,Nihal GELECEK
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN SKOLYOZ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç Bu çalışma; ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan öğrenci velilerinin, skolyoz farkındalık düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem İlk olarak öğrenci velilerinin skolyoz farkındalığını belirlemek amacıyla bir anket formu düzenlendi. Anket formu, öğrencilerin ve velilerin demografik özelliklerinin olduğu bölüm, velilerin skolyoz ile ilgili bilgilerinin olduğu bölüm ve öğrencilerin skolyoz için predispozan faktör olarak kabul edilen alışkanlıklar ile ilgili soruların olduğu bölüm olmak üzere üç bölümden oluşturuldu. Anket formu gönüllü olan velilere mail yolu ile yollandı. Hesaplanan örneklem büyüklüğüne ulaşıldığında veri toplama sonlandırıldı ve sonuçlar yüzde ve sayı olarak verildi. Bulgular Toplam 256 adet anket gönderildi ve 229 adet anket cevaplanarak geri gönderildi. Anket sonuçlarına göre çalışmamıza katılan velilerin çocuklarının %50,7 erkek, %49,2 kızdır. Öğrencilerin %43,2 ilkokul, %30,1 ortaokul, %26,6 lise öğrencilerinden oluşmaktaydı. Velilerin %35,4 daha önce hiç skolyoz kelimesini duymadıklarını, %21,9 günlük sosyal medyada üç saatten fazla vakit geçirmektedir. %63,8 ebeveyn çocuklarının çantasının taşıyabileceğinden ağır olduğunu düşünmektedir. %51,5 masada üç saatten fazla zaman geçiriyor ve %62,4 oranında öne eğilmek durumunda kaldığını bildirmişlerdir. “Her üç çocuktan birinde skolyoz vardır” ifadesine verilen cevapların %87,8 oranında daha önce bilmedikleri yönündedir buradan yola çıkarak skolyoz rahatsızlığının bilinirliği geçmiş çalışmalara göre artmış olsa da çocuklar arasında yaygın bir rahatsızlık olduğunun farkındalığının düşük olduğu görülmüştür. Sonuç Çalışmamızın sonuçları, okul çağında görülen skolyoz ile ilgili öğrenci velilerinin farkındalıklarının düşük olduğunu, skolyoz için yaygın olan ve veliler tarafından fark edilebilecek belirtiler hakkındaki bilgilerinin olmadığını desteklemiştir. Daha ayrıntılı çalışmalar ile velilerin bakmakla sorumlu olduğu okul çağı öğrencilerinde skolyozun erken tanı ve tedavisi için farkındalıklarının arttırılmasına yönelik ileriki çalışmalara ihtiyaç vardır. ORCID NO: 0000-0002-5587-0973

Anahtar Kelimeler: Okul çağı öğrencileri, Postüral alışkanlık, Skolyoz farkındalığı 


Keywords: