BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek İLBASAN, Belgin AKIN, Nurbanu ODACI
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM TARZI İNANÇLARININ BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma sağlık alanında eğitim gören lise öğrencilerinin sağlıklı yaşam tarzı inançlarını(SYTİ) belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yürütülmüştür. Araştırma Ankara Altındağ ilçesinde sağlık alanında eğitim veren üç yüz bir öğrencisi olan bir lisede 200 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma için gerekli izinler alınmıştır. Veriler “Kişisel Tanıtıcı Form” ve “Adölesanlar İçin Sağlıklı Yaşam Tarzı İnanç Ölçeği (SYTİÖ)” kullanılarak çevrimiçi toplanmıştır. Verilerin analizinde tanıtıcı veriler yüzde, ortalama ve standart sapma ile verilmiş, Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaşları ortalaması 16.45± 1.14(Min:13- Max.19)’dir. Öğrencilerin %72,5 i kız, yarısından fazlası (%55) orta gelir durumundadır. Öğrencilerin %81’inin yalnızca hastalandığında sağlık kuruluşuna başvurduğu, ,%17,5’inin sigara kullandığı, %17’sinin düzenli olarak spor yaptığı, %31’inin kahvaltı yaptığı ve günde ortalama 7,74±1,63 saat uyudukları görülmüştür. Katılımcıların SYTİÖ toplam puan ortalaması 59,78±11,18 olarak bulunmuş ve ortalamanın üzerinde olarak değerlendirilmiştir. Alt boyut puanlari incelendiğinde ise; “Sağlık İnanç” boyutunun 25,98±5,57, “Fiziksel Aktivite” boyutunun 19,51±3,90, “Beslenme” boyutunun ise 14,29±3,05 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin gelir düzeyi arttıkça “Sağlık İnanç” alt boyutu puanlarının arttığı saptanmıştır (p<0,05). Vücut ağırlığı normal olan ve öğle yemeğini evden getirenlerin öğrencilerin SYTİÖ toplam ve “Beslenme” alt boyutu puanları diğerlerine göre anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). Kahvaltı yapan katılımcıların yapmayanlara göre ve düzenli spor yapan katılımcıların bazen yapan ya da yapmayanlara göre SYTİÖ toplam ve tüm alt boyut puanları anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). Sonuç olarak; adölesanların sağlıklı yaşam tarzı inançlarının sağlık davranışlarını etkilediği görülmektedir. Özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük adölesanlarda sağlığı korumak ve geliştirmek için sağlıklı yaşam tarzına ilişkin eğitimler önerilmektedir. ORCID NO: 0009-0008-1442-453X

Anahtar Kelimeler: Adölesan,Sağlıklı Yaşam,Sağlıklı Yaşam Tarzı İnançları 


Keywords: