BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma SARMAN, Nazlı HACIALİOĞLU
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN KADINLARIN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
 
Amaç: Bu araştırma aile sağlığı merkezine başvuran kadınların sağlığı geliştirme davranışları ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metod: Tanımlayıcı türde yapılan araştırmanın evrenini, Bingöl il merkezinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı 15-49 yaş aralığındaki 9.419 kadın, örneklemini ise evreni bilinen durumlarda kullanılan formüle göre belirlenen 384 kadın oluşturmuştur. Belirlenen kadınlara ulaşmada basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler “Kadınları Tanıtıcı Özellikler Formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II” ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık katsayıları, t-testi, tek yönlü varyans analizi, Welch ANOVA, Bonferroni testleri ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul onayı, kurum ve ölçek izinleri yazılı olarak alınmıştır. Bulgular: Aile sağlığı merkezine başvuran kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları toplam puan ortalaması 131.97±19.65 olarak bulunmuştur. Yaş, medeni durum, gelir, çalışma ve eğitim durumu, sağlık kuruluşuna başvuru sıklığı, kronik hastalık varlığı, genel sağlık durumu, bakım verilen kişi sayısı ve çocuk sahibi olma sağlık davranışlarını etkileyen önemli değişkenler olarak belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Araştırmada kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları puan ortalaması orta seviyenin üzerinde bulunmuştur. Bu durum kadınların sağlık davranışlarının geliştirilmesi gerektiğini göstermiştir. Sağlık davranışlarını geliştirmek için planlanacak eğitim etkinliklerinin, davranışları etkileyen faktörlerin de göz önüne alınarak yapılandırılması ve uygulanması önerilmiştir. Bu çalışma TYL-2023-12134 proje numarası ile Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmiştir. Bu çalışma birinci sırada yer alan yazar Fatma Sarman’ın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID ID: 0000-0002-6426-0499

Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı, Sağlığı Geliştirme, Sağlık Davranışları 


Keywords: