BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba SAVAŞ EREL, Pınar DURU
VARDİYALI ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE UYKU BOZUKLUKLARI VE İŞ STRESİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKİ VE RİSK FARKINDALIĞI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Çalışmanın amacı, vardiyalı çalışan hemşirelerde uyku bozuklukları ve iş stresinin kardiyovasküler hastalık (KVH) riski ve risk farkındalığı ile olan ilişkilerini araştırmaktır. Araştırma, Haziran-Eylül 2023 tarih aralığında KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan 258 hemşire üzerinde yürütülen kesitsel tipte bir çalışmadır. Araştırma verilerinin toplanmasında “DSM-5 Uyku Bozukluğu-Yetişkin Ölçeği Kısa Formu”, “Genel İş Stresi Ölçeği”, “Framingham Kardiyovasküler Hastalık Risk Skoru” ve “Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları genellikle kadın (%74,8) ve lisans mezunudur (%55,8), ortalama çalışma süreleri yaklaşık 9,75 yıldır. Hemşirelerin çoğunluğu (%63,6) sağlıklı uyku süreleri rapor etse de uyku bozuklukları ve iş stresi yaygın görünmektedir. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde tam KVH geçirme riski açısından hemşirelerin %28,7’si orta, %5,4’ü yüksek, sert KVH geçirme riski açısından %18,2’si orta, %0,8’si yüksek riske sahiptir. Uyku bozuklukları ve genel iş stresi pozitif ilişkilidir. Özellikle, uyku bozuklukları ve iş stresi arttıkça, KVH risk farkındalığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına olan niyetleri de artmaktadır. Bulgular, vardiyalı çalışma düzeninin uyku bozuklukları ve iş stresini artırdığını ve bu faktörlerin KVH riski ve farkındalığı ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle cinsiyet, yaş ve çalışma şartları gibi faktörlerin bu ilişkiler üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Hemşireler arasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek, stres yönetimini geliştirmek ve KVH risk farkındalığını artırmak için eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlenmelidir. Ayrıca, profesyonel gelişim ve eğitim olanakları, hemşirelerin genel sağlık durumlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu önerilerin uygulanması, hemşirelerin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini ve KVH riskini azaltmalarını destekleyebilir. ORCID NO: 0009-0004-3912-9546

Anahtar Kelimeler: Vardiyalı çalışma, Hemşire, Uyku, İş stresi, Kardiyovasküler hastalıklar 


Keywords: