BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilay NECİPOĞLU, Kemal ELYELİ, Samineh ESMAEILZADEH
KADININ TOPLUMDAKİ KONUMU: KUZEY KIBRIS ÖRNEĞİ
 
Toplumsal cinsiyet kavramı; toplumun kadın ve erkeğe atadığı rol, görev ve sorumluluklar ile toplumun algıladığı ve beklediği roller olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram bağlamında, özellikle erkeğin ve kadının bireysel kişiliği ve kimliğinden ziyade, kültürel boyutlarına bağlı olarak basmakalıp değer yargıların oluşturulmasıdır. Bu derlemenin amacı, KKTC’de yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet perspektifi ile rakamsal göstergeler kullanılarak toplumdaki konumlarının belirlenmesidir. 2021 yılında yayımlanan istatistiksel veriler incelendiğinde, KKTC’de hesaplanan projeksiyon nüfusa göre toplumun %45,6’sını kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların doğuştan beklenen yaşam ömrü 83,1 iken, erkeklerin 79,0’dır. Yine aynı yıla ait veriler incelendiğinde kadınların evlilik yaş ortalamaları 31,5 iken erkeklerin 34,5 olarak bulunmuştur. Buna karşın ebeveyn olma yaşlarına bakıldığında 14-19 yaş arası 45 kişi anne olurken, 5 kişi baba olmuştur. Yine aynı yıl içerisinde 20-24 yaş arası 443 kişi anne olurken, 104 kişi de baba olmuştur. 2022 yılı verileri incelendiğinde KKTC’de yükseköğretim okullaşma oranı kadınlarda %77,7 iken erkeklerde %83,1 olarak görülmektedir. Aynı yıla ait istihdam oranları incelendiğinde toplam istihdamın %34,1’ini kadınlar, %65,9’unu erkekler oluşturmaktadır. KKTC’de üst kademe yöneticilerin istihdama paralel olarak yalnızca %33’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Bununla birlikte KKTC’deki işsizlik oranı erkeklerde %5,1 iken kadınlarda %8,6 olarak hesaplanmıştır. KKTC’de kadının siyasal yaşamdaki yerine bakıldığında 50 milletvekilinden sadece 11’inin, 18 belediye başkanından sadece 1’inin ve 239 muhtardan 19’inin kadın olduğu görülmektedir. Bu derlemede, KKTC’de kadının toplum içerisindeki konumunun incelenmesi ile birlikte kadının bazı alanlarda sınırlı kaldığı görülmektedir. Diğer yandan veriler incelendiğinde KKTC’de kadınlara fırsat eşitliği sunuluyor gibi görülse de toplum içerindeki yansımasının cinsiyetler arası eşit olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın Statüsü, Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, KKTC 


Keywords: