BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feride ÇEVİK, Ebru ERTAŞ
ÇOCUKLUK DÖNEMİ ANEMİ TAKİBİNİN ÖNEMİ
 
Anemi genellikle hemoglobin düzeylerine göre tanımlanır ve annenin doğum yaşı, bebeğin doğum kilosu, sosyo-ekonomik durum gibi birçok faktörden etkilenebilmektedir. Anemi, küresel bir salgın gibi yaygın olup özellikle gelişmekte olan ülkelerde son derece sık görülmektedir. Çocukluk yaş grubundaki anemi yaygınlığı gelişmiş ülkelerde %4-20 arasında iken gelişmekte olan ülkelerde bu oran %70-80’lere ulaşmaktadır. Kronik anemi büyüme- gelişme geriliğine ve boy kısalığına neden olabildiği için bebeklikten ergenliğe önlenmesi, tespit ve tedavi edilmesi gereken bir sorun olup sağlam çocuk izleminin önemli bir tarafıdır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu hizmetler; hastalık riski taşımayan bireylerin hastalık oluşturan risklerden uzak tutulmasını, mevcut hastalıkların erken tanı ve tedavisini ve bu şekilde kalıcı hasar oluşumunun önlenmesini hedefler. Gelişmekte olan ülkelerde çocuklara demir desteği çocuk takip programları arasına alınmıştır. Ülkemizde de toplumun demir yetersizliği konusunda bilinçlendirilmesi, 4-12 ay arası her bebeğe profilaktik amaçlı ücretsiz demir desteğinin sağlanması ve 13-24 ay anemisi olan bebeklere demir tedavisi önerilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ''Demir gibi Türkiye projesi'' başlatılmıştır. Ülkemizde yakın zamanda uygulamaya giren aile hekimliği uygulaması ve bakanlığın demir tedavisi politikalarının anemiye katkısını araştıran çalışma sayısı oldukça azdır. Sonuç olarak; anemi özelde çocuk sağlığını genelde ise toplum sağlığını etkileyen bir sağlık sorunudur. Ülkemizde özellikle birinci basamakta çalışan sağlık profesyonellerinin anemi takibini etkili bir şekilde yapması ve gerekli önlemleri alması önem arz etmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6799-7050

Anahtar Kelimeler: Anemi, Anemi Takibi, Çocukluk Dönemi 


Keywords: