BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berre İNCEKARA, Gözde DUMLU BİLGİN
BURSA'DA ÖZEL BİR DİYET KLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN DİYET KARBONHİDRAT KALİTESİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışma, diyet karbonhidrat kalitesi (CQI) ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla 18-60 yaş arası 140 kadın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda bireylerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini değerlendirmek için Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS-42) kullanılmıştır. CQI, diyetle alınan çözünür lif miktarı, diyet glisemik indeksi (GI), tam tahılların toplam tahıllara oranı ve kompleks karbonhidratların toplam karbonhidratlara oranı kullanılarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analiz IBM SPSS 20.0 yazılım paketi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, CQI ile stres arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir korelasyon bulunmuştur (p=0.019, r=0.198). Ancak CQI ile depresyon puanları (p=0.172, r=0.116) ve anksiyete puanları (p=0.081, r=0.148) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon ilişkisi bulunmamıştır. Bununla birlikte, CQI ile depresyon puanı (p=0.007), anksiyete puanı (p=0.010) ve stres puanında (p=0.007) quertile grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca, doymuş yağ, toplam kalori, toplam karbonhidrat alımı ve diyet GI'nın depresyon, anksiyete ve stres puanları ile pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. B2, B6 ve beta-karoten vitaminlerinin alımı ile ruh sağlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çözünmeyen lif alımı semptomlarla ters yönde ilişkiliyken, çözünür lif alımı pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Bu çalışma, kadınlarda belirli besinler ile psikolojik sağlık arasında bir bağlantı tespit ederek gelecekteki araştırmalara katkı sağlayabilir. Ayrıca, besin miktarları kadar türlerine odaklanmanın önemini de vurgulamaktadır. Bununla birlikte, literatürdeki tutarsızlıkları gidermek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. "Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yaptığı yükseklisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-2989-156X"

Anahtar Kelimeler: Depresyon, anksiyete, stres, beslenme, karbonhidrat kalite indeksi 


Keywords: