BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa VARDAR, Çetin YAMAN
SPORTİF REKREASYON VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
 
Fiziki ve ruhsal olarak tamamen bir iyilik içinde olmak olarak açıklanan sağlık, insan hayatını doğrudan etkileyen en hayati olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlığıyla alakalı ciddi problemleri olan bireylerde yaşam kalitesi önemli ölçüde düşmektedir. Sağlıklı olmamanın insanların çalışma hayatı, aile bağları ve toplumsal ilişkileri gibi kendini iyi hissedebildikleri ve ruhen yenilenebildiği alanlara da negatif bir etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İnsanlar bu noktada sağlıklarını koruma adına birçok yönteme başvurmaktadır. Sportif rekreasyon faaliyetleri önleyici sağlık hizmeti olarak sağlık problemlerinin kritik noktalara ulaşmaması ve hastalıkları önleyici özellikleri sebebiyle kullanılması gereken en işlevsel yöntemlerden birisidir. Bu çalışmada, çeşitli kaynaklar taranarak sportif rekreasyon aktivitelerinin insan sağlığı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadaki bilgiler alan yazınında konuyla ilgili yapılmış tez, makale ve kitaplardan elde edilmiştir. Çalışmadaki elde edilen verilerin analiz edilmesinde doküman analizinden yararlanılmıştır. Bu araştırma, kişilerin bu konuda farkındalık kazanmaları ve sağlıklı kalma adına sporu tercih etmelerinin sağlanması açısından önemlidir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde toplumun hangi kesiminden olursa olsun, insanlar serbest zamanlarını sportif rekreasyon faaliyetleri ile geçirdiği zaman daha sağlıklı oldukları, fizyolojik ve psikolojik olarak karşılaştıkları sorunlara daha kolay çözebildikleri görülmektedir. Sonuç olarak insanların serbest zamanlarını değerlendirirken spora teşvik edilmesi ve sporu bilinçli bir şekilde yapmalarına öncülük edilmesinin toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı adına önemli bir adım olduğu düşünülmektedir. ORCID NO: 0009-0001-4847-7436, 0000-0003-2490-1519, 0000-0002-0888-2154

Anahtar Kelimeler: Sportif Rekreasyon, Sağlık, Serbest Zaman 


Keywords: