BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Uğur OVACIK, Buket AKINCI, İpek YELDAN
SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİN BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE EGZERSİZ ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Düzenli fiziksel aktivite sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Çalışmamızın amacı üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini ve egzersiz alışkanlıklarını incelemekti. Yöntem: Çalışmamıza 18-24 yaş aralığındaki öğrenciler dahil edildi. Olguların demografik özellikleri kaydedildi ve fiziksel aktivite düzeyleri “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form (UFAA-KF)” ile değerlendirildi. Egzersiz alışkanlıkları ise araştırmacılar tarafından hazırlanan form ile sorgulandı. Bulgular: Olguların (n=482) demografik ve fiziksel özellikleri Tablo1’de; egzersiz yapan olguların (n=224) egzersiz programlarının özellikleri ise Tablo2’de verildi. Olguların %91,9’unun fiziksel olarak aktif olmasına rağmen yalnızca %46,5’nin egzersiz yaptığı görüldü. Tablo1. Olguların Demografik ve Fiziksel Özellikleri Ortalama ±SS / n (%) Cinsiyet 279 kadın, 203 erkek Yaş (yıl) 21,17±1,80 Vücut Kitle İndeksi (kg/m2) ≤18.5 18.6-24.9 25.0-29.9 ≥30.0 22,24±3,09 41 (%8,5) 369 (%76,6) 63 (%13,1) 9 (%1,9) UFAA-KF Skoru (MET/hafta) İnaktif (<600 MET/hafta) Minimum aktif (>600 MET/hafta, <3000 MET/hafta) Çok aktif (> 3000 MET/hafta) 2831,11±1731,46 39 (%8,1) 246 (%51,0) 197 (%40,9) Tablo2. Olguların (n=224) Egzersiz Programlarının Özellikleri Ortalama ±SS / n (%) Amacı Fiziksel ve ruhsal olarak kendimi iyi hissetmek* 163 (%72,7) Programı Oluşturma Şekli İnternet aracılığıyla, sosyal medya vb.* 100 (%44,6) Tipi Aerobik Egzersizler* 129 (%57,5) Sıklığı(gün/hafta) Haftada 1-2 gün* 80 (%35,7) Süresi(dakika) 30-60 dakika* 85 (%37,9) *en çok verilen yanıt Sonuç ve Tartışma: Çalışmamızın sonuçları; sağlıklı gençlerin daha çok yapılandırılmamış fiziksel aktiviteyi sürdürdüğünü göstermiştir. Egzersiz yapan katılımcıların çoğu ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği egzersiz sıklığına erişememektedir ve mevcut programlarını internet ve sosyal medya içeriklerinden oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Genç Erişkin, Fiziksel Aktivite, Egzersiz 


Keywords: