BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba UZUNÇAKMAK
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN VERDİKLERİ SAĞLIK EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN İNCELENMESİ
 
Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin verdikleri sağlık eğitimlerine ilişkin kayıtların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma retrospektif kayıt araştırması olup bir devlet üniversitesinde yürütülmüştür. 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar döneminde halk sağlığı hemşireliği uygulaması yapan öğrencilerin ders kapsamında hazırladıkları sağlık eğitim planındaki kayıtlar kullanılmıştır. Kayıtların incelenebilmesi için etik kurul izni (19.10.2022/37-45) alınmıştır. Araştırma kapsamına dahil edilme kriterlerini sağlayan 53 sağlık eğitim planı alınmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılarak analiz edilmiştir. Sağlık eğitimi verilen bireylerin yaş ortalaması 42.49±19.62’dir. Katılımcıların %54.7’si kadın, %45.3’ü erkek olup tümü evlidir. Eğitim alan katılımcıların %45.3’ü ilkokul, %35.8’i ortaokul, %18.9’u lise mezunu olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %81.1’i gelir gider durumunun eşit olduğunu, %56.6’sı ilçede yaşadığını,%79.3’ünün herhangi bir kronik hastalığı olduğu belirtmiştir.Öğrenciler tarafından sağlık eğitimleri ortalama 14.62±2.74 dakikada verilmiştir. Eğitimlerin %71.6’sında eğitim materyali olarak afiş kullanıldığı saptanmıştır. Eğitimlerin %58.5’inde eğitim yöntemi olarak anlatım yönteminin tercih edildiği belirlenmiştir. Eğitim için belirlenen hedeflere ulaşma oranı %66.1’dir. Araştırmada sağlık eğitimlerinin %22.6’sının beslenme, %13.2’sinin emzirme, %9.4’ünün kegel egzersizi, %9.4’ünün ilaç kullanımı, %7.5’inin solunum egzersizi, %5.7’sinin aile planlaması, %5.7’sinin stres, %5.7’sinin özbakım, %3.8’inin testis muayenesi, %3.8’inin meme muayenesi, %3.8’inin sigarayı bırakma, %3.8’inin uyku, %1.9’unun ek gıdaya geçiş, %1.9’unun aşılar ve %1.9’unun yara bakımı konularında hazırlandığı saptanmıştır. Araştırmada öğrencilerin geleneksel eğitim yöntemlerini kullandığı görülmüştür. Bu doğrultuda öğrencilerin sağlık eğitimlerinde farklı eğitim yöntemlerine ve materyallerine yer vermesi konusunda desteklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, Kayıt Araştırması, Sağlık Eğitimi 


Keywords: