BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hacı Ömer YILMAZ, Mahir ARSLAN, Mehmet ÇAVDAR
DİYETLE ÇİNKO ALIMININ DEPRESYON İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Depresyon önemli bir morbidite nedeni olmakla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel hastalık yüküne katkıda bulunan en önemli ikinci faktör olarak nitelendirilmektedir. Üniversite öğrencileri, aile sorunları, sınav stresi, akademik hayat ve akran yaşantıları gibi sorunlarla depresyon açısından yüksek risk altında yer almaktadır. Fiziksel inaktivite, yetersiz ve dengesiz beslenme gibi yaşam tarzı davranışları da depresyon gelişimine katkıda bulunmaktadır. Literatürde, depresyon semptomları ve riski ile magnezyum gibi besin ögelerinin günlük alımı ile ilişkisini inceleyen çalışmalar sıklıkla yer almaktayken, çinko alımı ve depresyon ilişkisi kısmen daha az ilgi görmüştür. Bu araştırma; kadın üniversite öğrencilerinin diyetle aldıkları çinko ile depresyon riski arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Katılımcıların diyetle çinko alımı 3 günlük besin tüketim kaydıyla belirlenmiş ve bir günlük ortalama alım düzeyleri ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların depresyon riskini belirleme aracı olarak ise Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 246 kadın öğrencinin ortalama günlük çinko alımı 8,37±2,71 mg, ortalama Beck Depresyon Ölçeği puanı ise 13,67±5,68 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %48,1’i önerilen günlük çinko alımının (8 mg/g) altında tüketimine ve %20,7’si depresyon riskine sahiptir. Depresyon riski olanlarda ortalama günlük çinko alımı 7,35±2,30 mg iken, olmayanlarda bu oran 8,63±2,75 mg olarak saptanmış olmakla birlikte iki grup arasında ortalama çinko alımı istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Ayrıca, ortalama günlük çinko alımı ile depresyon riski arasında negatif anlamlı korelasyon tespit edilmiştir (r= -0,170; p<0,01). Çalışma sonunda elde edilen sonuçlara göre, yeterli çinko alımının depresyon semptomlarını olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Çinko, Sağlıklı beslenme, Üniversite öğrencileri 


Keywords: