BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslı ÇELİK, Filiz ALTUĞ, Ayşe ÜNAL
SAĞLIKLI GENÇLERDE KARE ADIMLAMA EGZERSİZ EĞİTİMİNİN ALT EKSTREMİTE MOTOR PERFORMANS, KAS KUVVETİ VE KAS KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: TEK-KÖR, RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
 
Yeni bir aerobik egzersiz türü olan Kare adımlama egzersizi bu çalışmada sağlıklı sedanter genç bireylerde kare adımlama egzersiz eğitiminin alt ekstremite motor performans, kas kuvveti ve kas kalitesi üzerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya 20-25 yaş aralığında sağlıklı sedanter genç 120 birey dahil edilmiştir. Katılımcılar, Kare Adımlama Egzersizleri (KAE) grubu (Grup 1; n=60) ve kontrol grubu (Grup 2; n=60) olmak üzere randomize olarak iki gruba ayrılmıştır. Katılımcıların alt ekstremite motor performansı Vertikal Sıçrama, Yana Atlama, Tek Bacak Squat ve Basamak Çıkma testleri ile değerlendirilmiştir. Kas kuvveti Hand-Held Dinamometresi ile değerlendirilmiştir. Kas kalitesi ise Kas Kalitesi İndeksi ile değerlendirilmiştir. Eğitim grubuna 3 hafta boyunca haftada 4 gün ve her seans 45 dakika olacak şekilde toplam 12 seans boyunca KAE uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir eğitim verilmeyip sadece değerlendirme yapılmıştır. Eğitim sonrası değerlendirmede Grup 1’de alt ekstremite motor performans kas kuvveti ve kas kalitesinde anlamlı düzeyde iyileşme görülmüştür (p<0.05). Grup 2’de değerlendirmeler sonucunda motor performans testlerinden tek bacak squat testi sol bacakta ve kas kuvveti değerlendirmesi sağ quadriceps femoris kasında anlamlı düzeyde gelişme gözlenirken (p<0.05) diğer parametrelerde anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). Bu çalışmada gruplar karşılaştırıldığında yana atlama, tek bacak squat, basamak çıkma testi, quadriceps femoris kas kuvveti ve kas kalitesinde Grup 1 lehine anlamlı iyileşmeler tespit edilmiştir (p<0.05). Ancak vertikal sıçrama testinde gruplar arası anlamlı bir değişim gözlenmemiştir (p>0.05). Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar, KAE eğitimi sağlıklı genç bireylerde uygulandığında alt ekstremite motor performans, kas kuvveti ve kas kalitesi üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kare adımlama egzersizleri, Sağlıklı genç bireyler, Motor performans, Kas kuvveti, Kas kalitesi 


Keywords: