BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba GÜRBÜZ, Nur DOKUZEYLÜL GÜNGÖR, Ergül DEMİRÇİVİ BÖR
MENAPOZA GİRME YAŞI MEME ULTRASONOGRAFİ SONUÇLARINI ETKİLER Mİ?
 
Giriş: Kadin yaşlanmasinin doğal süreci olan menapoz beraberinde pek çok sorunu da getirmektedir. Menapozla beraber meme glanduler dokusunda kayıp hızla artar ve atrofi, dejenerasyon ve de hiyalinizasyon sonucu meme bezlerinde büyük kayıplar meydana gelir. Memenin bu değişikliklerini saptamada ultrasonografi (USG) oldukça önemlidir. Amaç: Bu çalışmamızda 40 yaş öncesi ve 40 yaş sonrası gelişen menapoz olgularındaki meme ultrason bulgularını karşılaştırmayı amaçladık. Kapsam ve Yöntem: 2014 Ekim-2020 Eylül tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Medikal Park Göztepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne başvuran menapoz hastalarının dosyaları retrospektif olarak taranarak incelendi. Hastalar menapoza girme yaşlarına göre; 40 yaş altı 1. grup ve 40 yaş üstü 2. grup olarak ikiye ayrıldı. 1. grupta 25 hasta , 2. grupta 32 hasta çalışmaya alındı. Bulgular: Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 1.grupta 33,2 , 2.grupta 48,6 olarak saptadı. Vücut kitle indeksleri 1. grupta 24,8 kg/m² 2. grupta 25,1 kg/m² olarak bulundu. Meme usg bulgularına bakıldığında 1. grupta fibrokistik meme dokusu görülme oranı 2. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p<0.05), fibroadenom görülme sıklığı 1. grupta 2. gruba göre anlamlı yüksek saptandı (p<0.05). Sonuç:Menopoz kadınların yaşamında önemli bir dönemdir. Yaşamın her döneminde olduğu gibi menopoz sonrası dönemde de yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, sağlığın koruması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Mamografi kanser mortalitesini azaltma oranı >50 yaşından sonra daha fazla görülmektedir. Bu durumlarda yardımcı tetkik olarak meme USG teşhis amaçlı kullanılabilir. Ayrıca mamografinin tespit edemediği bazı kitleleri tespit edebildiği gibi, o lezyonun kistik mi solid mi olduğunuda söyleyebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Menapoz, Meme ultrasonografisi, Meme 


Keywords: