BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Egemen MANCI, İpek AYDIN
COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU OLMA DURUMLARINA GÖRE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ, PSİKOLOJİK SIKINTILARININ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Dünya’da yaşanan ve tüm insanlığın yaşamını tehdit eden Covid-19 pandemisi sürecinde üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sporcu olma durumlarına göre sosyal medya bağımlılıklarının, pandemi sürecine bağlı hissettikleri psikolojik sıkıntıların ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören lisans ve lisans üstü öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılardan, anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özellikleri ve sosyal medya kullanımlarına ilişkin sorular, ikinci bölümünde Covid–19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği, üçüncü bölünde Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve üçüncü bölümde UCLA Yalnızlık Ölçeği ile ilgili ifadelerin yer aldığı anket formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında, frekans analizleri, geçerlilik, güvenilirlik analizleri Bağımsız Örneklem t- Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların, %61,3’ü kadın ve %38,7’si erkektir ve yaş ortalamaları 21,78 (±2,88) olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %30,4’ü lisanslı sporcu olduğunu belirtmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu ortaya konmuştur. Üniversite öğrencilerinin sporcu olup olmama durumlarına göre COVID 19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Yalnızlığa ilişkin verilen yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bunun yanında katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri süreye göre COVID 19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kendisi ile İlgili Hissettikleri değişkenleri için anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak, pandemi süreci bireylerin yaşı, cinsiyeti, yaşadığı ülke, fark etmeksizin herkesi etkilemiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda lisanslı sporcu olmanın bireylerin üzerinde farklı bir etkisi olmadığı, herkes gibi onların da süreçteki sıkıntılardan etkilendikleri, yalnız kaldıkları ve sosyal medyada zaman geçirdikleri sonucunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sporcular, Sosyal medya bağımlılığı 


Keywords: