SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Uğur LOKMAN, Aylin AKOĞLU
 


Keywords:TÜRKİYE’DEKİ BEŞ YILDIZLI OTEL MUTFAK ÇALIŞANLARININ GIDA ALERJİSİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI
 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki beş yıldızlı otel mutfak çalışanlarının gıda alerjisi hakkındaki bilgi, tutum ve uygulamalarını belirlemektir. Bu kesitsel çalışma, 450 mutfak çalışanı ile anket formu kulanılarak yapılmıştır. Katılımcıların ortalama bilgi puanı 11.89 ± 2.22 (mak. 17), tutum puanı 60.63± 10.34 (mak. 75) ve uygulama puanı 55.60 ± 8.01 (mak. 65) olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, mutfak çalışanlarının gıda alerjisi bilgisi “ortalama”, tutum seviyesi “olumlu” ve uygulama seviyesi “düşük riskli uygulama” olarak değerlendirilmiştir. Demografik değişkenlere göre yapılan karşılaştırmada; gıda alerjisi eğitimi alan çalışanların tutum (61.42 ± 11.04) ve davranış puanları (56.22 ± 5.79), gıda alerjisi eğitimi almayanlardan istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Mutfaklarda yönetici pozisyonunda çalışanların tutum puanları (64.52 ± 6.42) diğer çalışanlardan önemli düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Eğitim düzeyi ilkokul olan mutfak çalışanlarının ve yaşı 24 altı olan mutfak çalışanlarının bilgi düzeyi (sırasıyla 10.88 ± 1.61 ve 11.12 ± 2.34 ) önemli düzeyde düşük bulunmuştur (p<0.05). Sektörde toplam çalışma süresi arttıkça davranış puanlarının anlamlı düzeyde arttığı tespit edilmiştir (p<0.05). Bilgi, tutum ve davranış arasında ki korelasyon incelendiğinde; bilgi ve tutum arasında çok zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki (r=0.242; p<0.01); bilgi ve davranış arasında çok zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki (r=0.199, p<0.01); tutum ve davranış arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki (r=0.339; p<0.01) olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların gıda alerjisi politikalarının, prosedürlerinin geliştirilmesine ve gıda alerjisi risklerinin azaltılması ve ölümcül alerjik reaksiyonların önlenmesi için gerekli eğitimlerin planlanmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Alerjisi, Bilgi, Tutum, Uygulama, Mutfak Çalışanları, Otel Mutfağı