SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sevgi ÖZER, Özlem AŞÇI, Rahşan KOLUTEK
 


Keywords:GEBE KADINLARDA EMNİYET KEMERİ KULLANIMI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
 
Giriş: Motorlu araç kazaları gebelik travmalarının önde gelen nedenlerinden biridir. Motorlu bir araç ile seyahat ederken gebe kadının emniyet kemerini doğru bir şekilde kullanması kendisi, çevresi ve fetüsün sağlığı açısından özel bir öneme sahiptir. Amaç: Bu çalışmada gebe kadınlarda emniyet kemeri kullanımı ve etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu yüksek lisans tez çalışması, kamuya bağlı bir eğitim araştırma hastanesinin kadın hastalıkları polikliniğine başvuran 1150 gebe kadının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler etik kurul kararı (09.09.2019 tarih ve sayı: 2019.15.116) ve çalışma izni alındıktan sonra literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya yaş ortalaması 26,81±5,46 (min:18, max:44) olan, %35,7’si ortaöğretim mezunu, %50,8’i il merkezinde yaşayan ve %16,3’ü gelir getiren bir işte çalışan 1150 kadın katılmıştır. Kadınların %25,1’i sürücü belgesine, %61,2’si ise eşine ya da kendisine ait motorlu bir araca sahip olduğunu bildirmiştir. Mevcut gebelikte sürücü, ön ve arka yolcu koltuklarında otururken emniyet kemerini düzenli kullandığını bildiren kadınların oranı sırasıyla; %75,6, %47,0 ve %9,6’idi. Kadınların %67,2’sinin gebelikte emniyet kemerini doğru olarak kullanmadığı tespit edilmiştir. Gebe kadınların daha önce emniyet kemeri kullanımı ile ilgili bilgi ve eğitim alma oranı %13,7 ve antenatal bakım kapsamında bu konuda bilgilendirilme oranı %4,3 olarak saptanmıştır. Sonuç: Yaklaşık olarak her on gebe kadından beşi sürücü ve/veya ön yolcu koltuğunda otururken emniyet kemeri takmamaktadır. Gebelerin özellikle arka koltukta emniyet kemeri kullanma oranları düşük bulunmuştur. Emniyet kemerini doğru ve düzenli kullanmanın önemi konusunda gebe kadınlarda farkındalık geliştirmeye yönelik eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Emniyet kemeri, Gebelik, Travma, Motorlu araç