BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yener Emre SEVGİLİ, Çetin SAYACA
VÜCUT GELİŞTİRME SPORU YAPAN BİREYLERDE ALT VE ÜST EKSTREMİTE PATLAYICI KUVVET, BEDEN ALGISI VE BENLİK SAYGISININ ARAŞTIRILMASI
 
Amaç: Vücut geliştirme sporu yapan bireylerin alt ve üst ekstremite patlayıcı kuvvetleri ile beden algısı ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 18-35 yaş aralığında olan, 6 aydan uzun süredir haftanın en az 3 günü vücut geliştirme sporu yapan erkek bireyler çalışmaya dahil edildi. cerrahi operasyon geçirmiş, fiziksel engeli, dış görünüşünü etkileyecek sağlık problemi ve psikolojik rahatsızlığı olan ve vücut geliştirme sporu dışında başka bir spor daha yapan bireyler dahil edilmedi. Bireylerin üst ve alt ekstremite patlayıcı kuvvetleri “Sağlık Topu Fırlatma Testi” ve “Tek Bacak İleri Sıçrama Testi” ile beden algısı “Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ)” ve benlik saygısı “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ile değerlendirildi. Sonuç: Çalışmaya yaş ortalaması 25±3,9 yıl olan 30 birey dahil edildi. Üst ekstremite patlayıcı kuvvet ile beden algısı arasında anlamlı pozitif yönlü orta düzey ilişki (p:0,008; r:+0,478) bulundu. Alt ekstremite patlayıcı kuvvet ile beden algısı ve benlik saygısı arasında, üst ekstremite patlayıcı kuvvet ile benlik saygısı arasında, alt ve üst ekstremite patlayıcı kuvvet arasında ilişki bulunamadı (p>0,05). Tartışma: Beden algısı üst ekstremite patlayıcı kuvvet ile ilişkili iken alt ekstremite patlayıcı kuvvet ile bir ilişki bulunamadı. Alt ekstremite patlayıcı kuvvet ile benlik saygısı, üst ekstremite patlayıcı kuvvet ile benlik saygısı, alt ekstremite ile üst ekstremite patlayıcı kuvvet arasında bir ilişki bulunamadı. Sadece üst ekstremite ile benlik saygısı arasında ortaya çıkan bu ilişkinin bireylerin üst ekstremite eğitim ve görünümüne alt ekstremiteden daha fazla önem verdiğinden dolayı üst ekstremitelerini daha fazla çalışmalarının sonucunda ortaya çıkmış olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Vücut Geliştirme Sporu, Patlayıcı Kuvvet, Beden Algısı, Benlik Saygısı 


Keywords: