BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mert ERKAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Osman Göktuğ KOÇAK
TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK HARCAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Ülkelerin sağlık sistemleri ve sistemlerinin özellikleri sağlık harcamalarını ve dolayısıyla sağlıkla alakalı çeşitli çıktılarını etkileyen en önemli faktörler olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde ülkeler farklı sağlık sistem modelleri benimsemektedirler. Sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık harcamalarının finansmanındaki yöntemler ve kamuya ya da özel sektöre dayalı değerlendirilmeler sistemler içinde çözümlenilmeye çalışılmaktadır. Bu yüzden, ülkelerin kişi başı ve toplam sağlık harcamalarında, sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’ndaki (GSYİH) paylarında, bu payların kamu ve özel sektör harcamalarındaki oranlarında, cepten ödenen sağlık harcama oranlarında ve dolayısıyla ülkelerin sağlık göstergelerinde önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Her ülkenin finansman sağlama yöntemi o ülkenin sosyo-ekonomik durumuna ve politik tercihlerine göre şekillenmektedir ve finansman yükü toplum tarafından çeşitli yöntemlerle paylaşılmaktadır. Sağlık harcamaları artan gelişmiş ülkelere bakıldığında sağlık harcamalarındaki artışa genelde yaşlı nüfusun neden olduğu ve nüfus yoğunluğundan ziyade o toplumdaki nüfusun niteliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu çalışmada ise OECD’ye (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üye ülkelerin sağlık düzeyi ve sağlık harcamaları göstergeleri dikkate alınarak, örgüt üyelerinin sağlık harcamaları karşılaştırılarak eksikleri ve farklılıklar ortaya konulmak amaçlanmıştır. TÜİK Kurumsal. Toplam sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre %24,3 artarak 249 milyar 932 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %26,3 artarak 198 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %17,3'lük bir artış oranı ile 51 milyar 869 milyon TL olarak tahmin edildi. Ortaya konan bu veriler ile Türkiye ve diğer ülkelerin güncel sağlık harcamaları konusunda ülkelerin sağlık politikaları incelenerek aradaki farkın kapatılması için yapılacak çalışmalara yön göstermesi hedeflenmektedir. (ORCID ID: 0000-0002-2753-0234, 0000-0002-1616-8671, 0000-0001-5755-9444)

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Finans, Tüketim, OECD 


Keywords: