BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Münevver ERYALÇIN
SUÇ TEKRARININ ÖNLENMESİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ MÜDAHALE BOYUTU
 
Bilinçli farkındalık, bireylerin, öz farkındalıklarını geliştiren, zorlayıcı durumları yönetebilmelerini sağlayan, stresli yaşam deneyimleri sırasında duygu, düşünce ve davranışlar arasında dengeyi sağlayarak regüle olmalarını destekleyen önemli bir baş etme becerisidir. Özellikle duygu, düşünce ve davranışlarını dengeleyemeyen, stres anında ani karar alan, öz farkındalıkları zayıf bireylerin kolay regüle olamadıkları için suç tekrarına sürüklenen bireyler için bilinçli farkındalık temelli müdahale programlarının önemi büyüktür. Bu programların suç tekrarının önlenmesi sürecinde uygulanması son dönemde önem kazanmıştır. Bilinçli farkındalık temelli müdahale programları, bireylerin duygusal, psiko-sosyal ve ruhsal iyi oluşlarını desteklemektedir. Bu çalışmanın konusu, bilinçli farkındalık temelli müdahale programlarının suç tekrarının önlenmesinde kullanımına ilişkin bir tartışma sunmak ve Türkiye’de suç tekrarının önlenmesine ilişkin ceza adalet sistemi mekanizmalarında uygulanabilirliğine ilişkin önerilerde bulunmaktır. Bu çerçevede suç davranışının iyileştirilmesi ve suç tekrarının önlenmesine ilişkin bilinçli farkındalık temelli müdahale programları hakkında alan yazın ve mevcut çalışmalar incelenmiştir. Suç tekrarının önlenmesinde kullanılan bilinçli farkındalık temelli müdahale programları bireysel ve grup pratiklerinden oluşmaktadır. Bu programların temel amacı bireylerin olumsuz geçmiş deneyimler ve endişe yaratan gelecek yaşantılar üzerine düşünmelerini engelleyerek şimdiye ve odaklanmalarını desteklemektir. Farkındalık temelli müdahaleler, öz-düzenleme, stresle sağlıklı başa çıkma ve özşefkat gibi bireyin ve toplumun lehine duyguların geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu yönüyle bilinçli farkındalık temelli müdahale programları bireylerin kendini suçlama ve kaçınma gibi zararlı şemalara ilişkin içgörü geliştirebilecekleri, öz-şefkat, öz kabul ve yaşam anlamı geliştirebilecekleri bir kendini dönüştürme aracı olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suç, suç tekrarının önlenmesi, bilinçli farkındalık, müdahale programı 


Keywords: