BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gürhan SUNA, Kenan IŞILDAK
SEDANTER KADINLARA UYGULANAN İKİ FARKLI PİLATES EGZERSİZLERİN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç; Sedanter kadınlara uygulanan iki farklı pilates egzersizlerin bazı fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine etkisinin incelenmesidir. Materyal ve Metod; Araştırmaya Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi personeli ve öğrencilerinden 20-30 yaş grubu 30 kadın katılmıştır. Bu kapsamda katılımcılar, Mat Pilates Grubu (MPG) 15 kadın ve Pilates Topu ile Egzersiz Yapan Grup (PTG) 15 kadın olarak iki gruba ayrılmıştır. Araştırma sırasında ve sonrasında elde edilen kişisel bilgi ve bulguların kesinlikle gizli tutulacağı ile ilgili açıklama yapılarak “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” doldurtulmuştur. Katılımcılara düzenli olarak 12 hafta, haftada 3 gün, günde 60 dakika pilates eğitimi uygulanmıştır. Grubun tüm egzersizleri ve testleri Süleyman Demirel Üniversitesi performans laboratuvarında saat 17.00-18.00 arasında alınmıştır. Ölçümler çalışma öncesi (Ön Test) ve çalışma sonrası (Son Test) olarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar faktöriyel düzende tekrarlanan ölçümler analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmada grup faktörü iki seviye, zaman faktörü ise 3 seviye şeklindedir. Grupların seviye ortalamaları arasındaki farklılıkların belirlenmesinde çoklu karşılaştırma yöntemlerinden “Bonferroni Testi” kullanılarak analiz edilmiştir. Egzersiz öncesi ve sonrası farkın olup olmadığının belirlenmesinde ise “Indipendent t testi” kullanılmıştır. Sonuçlar “p<0,05”anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular; Çalışmada PTG ve MPG kalp atım hızı (KAH) seviyelerinin tekrarlı ölçümler analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p<0,05), glikoz seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır(p>0,05). Katılımcıların KAH düzeylerinin çoklu karşılaştırma testi analizinde toplam ortalamalarında iki grup arasında fark bulunurken(p<0,05), grupxzaman etkileşiminde ise istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0,05). Öte yandan katılımcıların glikoz düzeylerinin çoklu karşılaştırma testi analizinde toplam ortalamaları ve grupxzaman etkileşiminde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Esneklik ve bazı çevre ölçümlerinin karşılaştırılması istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç; Sonuç olarak, grubun ilk ve son ölçümleri karşılaştırıldığında esneklik, nabız, glikoz ve çevre ölçümlerinde top ile yapılan pilates egzersizin mat üzerindeki egzersize kıyasla daha fazla olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Mat, Pilates Topu, Sedanter Kadın 


Keywords: