BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra MARGOT ÇELİK, Hayrunisa İÇEN, Fatma Esra GÜNEŞ
PREMENSTRUAL SENDROMU OLAN BİREYLERİN BESLENME DURUMUNUN VE YEME TUTUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, premenstrual sendromu (PMS) olan 18- 30 yaş aralığındaki bireylerin beslenme durumunu ve yeme tutumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2017 – Mayıs 2018 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde öğrenim gören gönüllülerle yürütülmüştür. Çalışma öncesinde 1073 öğrenciye Premenstrual Sendrom Ölçeği (PMSÖ) uygulanmış olup, bunlardan 662’si PMS tanısı almıştır. PMS tanısı alan 420 birey ile çalışma tamamlanmıştır. Gönüllülere sosyodemografik özellikleri, genel sağlık durumları ve menstrual döngüleri hakkında otuz sorudan oluşan anket, Yeme Tutum Testi-40 (YYT-40) uygulanmış ve besin tüketim kaydı alınmıştır. Besin tüketim kaydı menstruasyondan bir hafta önce ve bir hafta sonra olmak üzere toplam 2 günü içermektedir. Elde edilen veriler SPSS 11.5 paket programıyla değerlendirilmiştir. Bulgular: PMSÖ uygulanan 1073 bireyin %61,7’si (n=662) PMS tanısı almıştır. PMS tanısı alanların besin tüketim kayıtları değerlendirildiğinde enerji, karbonhidrat ve yağ tüketimlerinin menstruasyon öncesinde anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Bu verilerle tutarlı olarak diyetin protein yüzdesinin (p=0,001) ve kolesterol alımının (p<0,05) menstruasyon öncesinde daha düşük olduğu belirlenmiştir PMS ile ilişkili olduğu bildirilen kalsiyum, magnezyum ve çinko alımlarının, 18-30 yaş kadınlar için belirlenen güvenilir alım düzeylerinin altında olduğu saptanmıştır. Bireylerin YTT-40’a göre puan ortalamaları 14,1 olup %6,9’unun (n=29) toplam puanı, kesme puanı olan 30‘un üzerinde bulunmuştur. Bireylerin PMSÖ puanları ile YTT-40 puanları arasında anlamlı bir korelasyon bulunamamıştır. Sonuç: Bu çalışmada PMS’si olan bireylerin menstruasyon dönemi öncesinde besin tüketimlerinde farklılık olduğu belirlenmiştir. PMS ile ilişkili olduğu bilinen kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mikro besin ögelerini yeterli alımlarının sağlanması için uygun beslenme önerilerinin yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Durumu, Premenstrual Sendrom, Yeme Tutumu 


Keywords: