BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar BAYHAN, Emin DEMİR, Sena ÖZ
PANDEMİ SÜRECİNDE EBEVEYNLERİN EĞİTİM, KAYGI VE SOSYAL DESTEKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
 
Covid-19 salgını tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de farklı boyutlarda etkilere neden olmuştur. Bu nedenle pandemi sürecinde ebeveynlerin yaşadıkları streslerin öğrenilmesi bu etkileri görmek anlamında önemli görülmektedir. Mevcut çalışmada pandemi sürecinde 7-18 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin kaygıları, 2020 eğitim öğretim döneminde verilen eğitime yönelik memnuniyet durumları ve sosyal desteklerinin var olma durumları; çocukların yaşları, cinsiyetleri, anne ve babanın yaşları değişkenlerine göre ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmaya 150 ebeveyn dahil edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan ebeveynlerin kişisel bilgilerini ve pandemi dönemine yönelik soruları almayı amaçlayan kapalı uçlu sorulardan oluşan Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu onayı ve etik kurul onayı alınmıştır. Google Form aracılığıyla çevrimiçi olarak çalışmaya katılmak için gönüllü olan ebeveynlerden elde edilen verilerin analizinde sıklık, yüzde ve ki-kare testi sonuçlarından yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında çocuğun yaşı ile 2020 bahar ve güz dönemlerindeki uzaktan eğitimin faydalı görülme durumu, ebeveynlerin kaygı düzeyleri ve çocuklarıyla ilgili sosyal desteklerinin varlığı arasında anlamlı ilişki görülürken çocukların cinsiyetlerine göre ebeveynlerin pandemi hakkındaki kaygı düzeyleri anlamlı ilişki göstermektedir. Annelerin yaşına göre pandemi hakkında kaygı düzeyleri ilişki gösterirken babaların yaşına göre ise sosyal desteğin varlığı anlamlı ilişki göstermektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda ebeveynlerin kaygı düzeylerinin çocukların yaş, cinsiyet ve anne yaşıyla ilişkili olduğunun belirlenmesi bu alanlarda ailelere sağlanabilecek destek hizmetleri açısından önemli görülmektedir. Elde edilen sonuçlar literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, ebeveyn, orta çocukluk, ergenlik 


Keywords: