BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Beyzanur DİKMEN, Meral SERTEL
HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ETKİLENMİŞ TARAF ÖN KOL EKSTANSÖR KASLARINA VİBRASYON VE KİNEZYOLOJİK BANT UYGULAMALARININ EL BECERİLERİ ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışma Hemiplejik Serebral Palsili (SP) çocuklarda etkilenmiş taraf ön kol ekstansör kaslarına uygulanan vibrasyon ve kinezyolojik bant uygulamalarının el becerileri üzerine akut etkilerini değerlendirmek ve hangi uygulamanın el becerileri üzerine etkisinin daha fazla olduğunu tespit etmek amacıyla planlandı. Çalışmaya dahil edilen 45 hemiplejik SP’li çocuk rastgele olarak her grupta 15 çocuk olacak şekilde vibrasyon, kinezyolojik bantlama ve kontrol olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Tüm çocuklar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde düzenli bir şekilde aldıkları konvansiyonel fizyoterapi programlarına devam etti. Kinezyolojik bant grubuna ek olarak el bileği ve parmak ekstansörlerini fasilite etmek için bantlama uygulandı. Vibrasyon grubuna ise ön kol ekstansör kas grubuna 10 saniye vibrasyon 5 saniye dinlenme şeklinde 10 dakika vibrasyon uygulandı. El becerileri Dokuz Delikli Peg Testi (DDPT) ve Tahta Kutu ve Blok Testi (TKBT) ile değerlendirildi. Çalışma öncesi ve sonrası gruplar kendi içinde kıyaslandığında; vibrasyon ve kinezyolojik bant grubunda DDPT değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Kontrol grubunda ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Gruplarda DDPT’nin değişimi kıyaslandığında kinezyolojik bantlama grubunda değişimin vibrasyon ve kontrol grubuna göre daha fazla olduğu; vibrasyon ve kontrol grupları arasında fark olmadığı bulundu. Çalışma öncesi ve sonrası gruplar kendi içinde kıyaslandığında vibrasyon, kinezyolojik bant, kontrol gruplarında TKBT değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Gruplarda TKBT’nin değişimi kıyaslandığında vibrasyon, kinezyolojik bant ve kontrol grupları arasında fark olmadığı bulundu. Ön kol ekstansör kaslarına uygulanan vibrasyon ve kinezyolojik bant uygulamalarının el becerileri üzerine etkili olduğu ve konvansiyonel fizyoterapi ve rehabilitasyon programını destekleyici bir uygulama olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hemiplejik SP, Vibrasyon, Kinezyolojik Bant, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, El Becerileri 


Keywords: