BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve KÖKSAL, Mehtap ÜNLÜ SÖĞÜT
FAZLA KİLOLU VE OBEZ ÇOCUKLARDA FTO GEN POLİMORFİZMLERİNİN İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİ
 
Amaç: Fazla kilolu ve obez çocuklarda FTO gen polimorfizmlerinin incelenmesi; insülin direnci, biyokimyasal parametreler ve antropometrik ölçümlerle ile ilişkisinin değerlendirilmesidir. Materyal ve Metot: Çalışmaya fazla kilolu ve obezite tanısı almış olan, 6-12 yaş grubu, 83 çocuk dâhil edildi. Antropometrik ölçümler yapıldıktan sonra, gönüllü olarak kabul eden her katılımcıdan DNA eldesi amacıyla periferik venöz kan alınarak, -20 °C’de saklandı. DNA izolasyonu, hazır kitler kullanılarak gerçekleştirildi. FTO geni rs9939609 ve rs17817449 polimorfizmlerinin belirlenmesi amacıyla PCR-RFLP yöntemi kullanıldı. PCR-RFLP yönteminde ScaI ve AlwNI restriksiyon enzimlerinden faydalanılarak, elde edilen sonuçların insülin direnci ile ilişkileri değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların %57,8’i kız, %42,2’si erkektir. Beden kütle indeksi persentil değerlerine göre %4,8’inin fazla kilolu, %95,2’sinin obez olduğu saptanmıştır. Homa-IR değerlerine göre %62,7’sinin insülin direnci olduğu, %37,3’ünün de insülin direnci olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların % 75,9’unun FTO geni rs9939609 ve %92,8’inin FTO geni rs17817449 polimorfizmine sahip olduğu belirlenmiştir. rs9939609 polimorfizmi (p<0,01), polimorfizme ait olan A alleli (p<0,01) ve AA genotipi (p<0,001); rs17817449 polimorfizmi (p<0,05), polimorfizme ait G alleli (p<0,05), T alleli (p<0,01), TT genotipi (p<0,01), TG genotipi (p<0,01), GG genotipi (p<0,01) ile insülin direnci arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada FTO geni rs9939609 ve rs17817449 polimorfizmlerinin insülin direnci ve obezite ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: FTO geni, İnsülin direnci, Obezite, rs17817449, rs9939609 


Keywords: