BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cihan ADIN, Ali CEYLAN, Elif AYYILDIZ
DOĞUM ÖNCESİ BAKIM HİZMETLERİ İÇERİSİNDE GEBELERE SUNULAN FİZİKSEL AKTİVİTE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Egzersiz eğitimi gebelere doğum öncesi bakım (DÖB) anne hizmetleri içerisinde sunulması gereken hizmetlerdendir. Araştırmanın amacı bir ilçede Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) kayıtlı gebelere DÖB hizmetleri içerisinde verilen egzersiz eğitimini hizmetlerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini, 2017 Nisan ayında bir ilçedeki ASM’lere kayıtlı 2564 gebe oluşturmaktadır. Örneklem hesaplarken Türkiye’de yeterli DÖB prevalansı olan %89 kullanılmıştır. (%95 güven aralığı, %5 hata payı ve %89 prevelans). Örneklem büyüklüğü tabakalı örnekleme ile belirlenmiş olup 142’dir. Anket, gebenin sosyodemografik özellikleri, obstetrik özellikleri, ve aldığı son DÖB’te egzersiz eğitimi verilme durumu ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Araştırma için üniversite girişimsel olmayan araştırmalar etik kurulundan onay alınmıştır. Veriler, yüz yüze görüşülerek ve gebeden sözlü onam alınarak toplanmıştır. Veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Yüzde dağılımları, ortalama değerler hesaplanmış, verilerin değerlendirilmesinde ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 29,28 (±6.9) olup %37,3’ü (n=53) okuryazar değildir. Gebelerin ASM, devlet hastanesi ve özel sağlık kuruluşundan son izlemini alanlardan egzersiz bilgisi verilenlerin oranı sırasıyla %39,2; %10,5; %20,0 iken toplamda %27,5’tir. Araştırmaya katılan kadınların son DÖB aldıkları yer ile egzersiz eğitimi verilme durumları arasında yapılan değerlendirmede, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: DÖB hizmet rehberine göre her gebeye uygun egzersiz eğitimi vermesi gerekmektedir. Elde edilen sonuçlar gebelere fiziksel aktivite eğitiminin yeteri oranda verilmediğini ortaya koymaktadır. Egzersiz eğitiminin sağlıklı bir gebelik için önemli bir bileşen olduğu unutulmamalı ve yeterli düzeyde verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Doğum Öncesi Bakım, Egzersiz Eğitimi, Aile Sağlık Merkezi 


Keywords: