BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma KESKİN TÖRE, Gülçin NACAR
COVID-19 KORKUSUNUN CİNSEL YAŞAM KALİTESİ VE İLİŞKİLERDE MUTLULUK ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
COVID-19 pandemisi nedeniyle meydana gelen benzeri görülmemiş değişiklikler ve sınırlama önlemleri, milyonlarca insanın yaşam şeklini değiştirerek ilişkileri olumsuz etkilemiştir. COVID-19 pandemisinin neden olduğu olumsuz duyguların yanına tatmin edici olmayan bir cinsel yaşamın eklenmesi bireylerde mutsuzluğa ve yakın ilişkilerde duygusal olarak uzaklaşmaya yol açabilmektedir. Araştırma, COVID-19 korkusunun cinsel yaşam kalitesi ve ilişkilerde mutluluk üzerine etkisinin Türkiye örneğinde incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Türkiye’ de COVID-19 pandemi sürecinde Haziran 2021 - Kasım 2021 tarihleri arasında tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde yapılmıştır. Araştırma sosyal ağlar yoluyla online olarak ulaşılan 307 kadın ile yürütülmüştür. Araştırma verileri Google Forms aracılığıyla oluşturulan online anket formu ile toplanmıştır. Veriler, katılımcı bilgi formu, COVID-19 korku ölçeği, cinsel yaşam kalitesi ölçeği-kadın ve ilişkilerde mutluluk ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada kadınların ve eşlerinin üçte birinin COVID-19 tanısı aldığı ve dörtte üçünün cinsel ilişki sırasında COVID-19 bulaşma korkusu yaşadığı saptanmıştır. Multiple regresyon analizinde, pandemi sürecinde gelir durumunda değişiklik (β-coefficient -0.122; p=0.005), eş ile cinsel uyum (β-coefficient -0.556; p=0.001) ve cinsel yaşamda sorun yaşama (β-coefficient 0.168; p=0.001) ile cinsel yaşama kalitesi arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. İlişkilerde mutluluk ile pandemi sürecinde eş ile geçirilen zamanın kalitesi (β-coefficient -0.285; p=0.001), eş ile cinsel uyum (β-coefficient -0.321; p=0.001) ve evlilik uyumu (β-coefficient -0.148; p=0.022) arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. COVID-19 korkusu ile cinsel yaşam kalitesi ve ilişkilerde mutluluk arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı görülmüştür (p>0.05). Araştırmada kadınların COVID -19 pandemisi nedeni ile cinsel yaşam kalitesinin ve ilişkilerde mutluluğunun etkilendiği görülmüştür. Bu nedenle pandemi döneminde kadınların sağlık sorunları değerlendirirken cinsel yaşamları ve ilişkilerdeki mutluluğu sorgulanarak danışmanlık hizmeti verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, Cinsel Yaşam Kalitesi, Mutluluk 


Keywords: