BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sebahat KUŞLU
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE YÖNELİK HEMŞİRELERİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
 
Çocuk istismarı ve ihmali, çeşidi ne olursa olsun çocuğun bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimi üzerinde birçok olumsuz etkiye yol açmaktadır. Çocuk istismarı ve ihmali vakasıyla ilk karşılaşan ve tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde önemli rolleri olan hemşirelerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Bu çalışmanın amacı, çocuk istismarı ve ihmaline yönelik genel bilgiler vermek ve Türkiye’de, çocuk istismarı ve ihmaline yönelik hemşirelerin bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek için yapılmış çalışmaları gözden geçirmektir. Tanımlayıcı tipte tasarlanmış olan bu araştırmaya; Google Akademik, Yök Tez Merkezi ve Dergipark veritabanlarında ''çocuk istismarı'', ''çocuk ihmali'' ve ‘’kötü muamele’’ anahtar kelimelerinin kombinasyonları ile tarama yapılarak başlandı. Veri tabanlarındaki anahtar kelimeleri kapsayan çalışmaların önce başlık ve özet bölümleri, daha sonra içerik ve tam metin incelemesi sonucu, dahil edilme kriterlerini taşıyan 13 çalışma araştırmaya dahil edildi. Yaptığımız araştırma sonucunda çalışma guruplarında yer alan hemşirelerin bir kısmı istismar ve ihmale yönelik eğitim almadığını belirtmiştir. Eğitim alan hemşirelerin de aldıkları eğitimi istismar ve ihmal vakalarında kullanma düzeyleri düşük bulunmuştur. Çocuk istismarı ve ihmalini tanılamada, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde önemli rolleri olan hemşirelerin büyük çoğunluğu çocuk istismarı ve ihmali konularında eğitim almak istediğini belirtmiştir. Başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanları, çocuğun istismar ve ihmale karşı savunmasızlığını artıracak faktörler konusunda bilgilendirilmelidirler. Çocuk istismarı ve ihmali riskini artıran faktörler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmalı, istismar ve ihmalin çocuk üzerindeki fiziksel, gelişimsel, duygusal ve sosyal etkileri konusunda bilgilendirilmelidirler. Sonuç olarak; sağlıklı ve refah düzeyi yüksek bir toplumun teminatı için çocukların, istismar ve ihmalden korunması, bedensel, ruhsal ve sosyal olarak güvence altına alınması ve tüm bunları gerçekleştirebilmek için de hemşirelerin bilgi, tutum ve davranışları belirlenerek gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Çocuk İhmali, İstismar, İhmal, Kötü Muamele 


Keywords: