SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aşkın ŞENTÜRK, Bahar DALKIRAN, Burcu AÇIKGÖZ, İlkay AKSU, Osman AÇIKGÖZ, Müge KİRAY
 


Keywords:TÜKETİCİ YÜZME EGZERİSİZİ UYGULANAN SIÇANLARDA ARI ZEHRİNİN ETKİLERİ
 
Bu çalışma, arı zehrinin tüketici yüzme egzersizine bağlı oksidatif stres ve tükenme süresi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, yetişkin Spraque Dawley dişi sıçanlar; Kontrol (K, n=6), Yüzme egzersizi (Y, n=7), Arı zehri (AZ, n=7) ve Yüzme egzersizi+ Arı zehri (YAZ, n=7) olarak dört gruba ayrıldı. AZ ve YAZ gruplarına 5 gün, egzersizden bir saat önce arı zehri (1 mg/kg/g, subkutan) uygulandı. Y ve YAZ gruplarına 5 gün, vücut ağırlıklarının %7’si oranında yükle tükeninceye kadar zorlu yüzme egzersizi yaptırıldı. Plazma laktat düzeyleri Lactate Scout cihazı ile ölçüldü. Karaciğer ve gastrocnemius kas dokularında oksidatif hasar göstergesi olarak Malondialdehit (MDA) ve Glutatyon (GSH) düzeyleri ölçüldü. Veriler, SPSS.25 programında one-way ANOVA post-hoc LSD testi ile değerlendirildi. İkili grup karşılaştırmaları için bağımsız gruplarda t testi uygulandı, p<0.05 anlamlılık düzeyi esas alındı. Tükenme süreleri karşılaştırıldığında, AZ grubunun Y grubuna göre daha çabuk tükendiği gözlendi(p<0.05). Laktat seviyeleri, iki grup arasında anlamlı fark göstermedi(p>0.05). Karaciğer MDA seviyeleri Y grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. AZ grubunda diğer gruplara göre MDA seviyeleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Kas MDA seviyeleri Y, AZ ve YAZ gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Karaciğer GSH seviyeleri Y, AZ ve YAZ gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Kas GSH seviyeleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı(p>0.05). Sonuç olarak; sıçanlarda tüketici egzersiz öncesinde uygulanan arı zehrinin laktat düzeylerini baskılamadığı, yorgunluğu geciktirmediği ve antioksidan kapasiteyi arttırmadığı gözlenmiştir. İleri araştırmalara yönelik, farklı doz ve zamanlarda uygulanan arı zehri, tüketici egzersiz üzerine farklı etkiler gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: arı zehri, tüketici yüzme egzersizi, oksidatif hasar