SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gülfidan TOKGÖZ, Burak KESE
 


Keywords:SÜPER SÜPER OBEZİTE TANILI BİREYİN FONKSİYONEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ: VAKA SUNUMU
 
Giriş: Klinik olarak vücut kitle indeksinin (VKI) 30 kg m2 üzerinde olması "obezite", 40 kg m2 üzerinde olması "morbid obezite", 50 kg m2’den büyük olması "süper obezite", 60 kg m2 den büyük olması ise "süper süper obezite" olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin şiddeti kardiyometobolik ve sistemik hastalıkların görülme riskini arttırmaktadır. Amaç: Bu vaka ile artan obezite şiddetinin bireyin günlük yaşamda fonksiyonel aktivite ve fiziksel uygunluk parametrelerine ne düzeyde etkilediğine dair dikkat çekilmek istenmiştir. Gereç ve Yöntem: 50 yaşında, 173.6 kilo ağırlığında, 61.5 VKI’si olan süper süper obez kadın hastaya hipertansiyon ve diyabet eşlik etmektedir. Fizyoterapist tarafından değerlendirilen hastanın vücut kompozisyonu Inbody Biyoelektrik İmpedans Cihazı ile, alt ekstemite kas kuvveti Biodex İzokinetik Test ve Egzersiz Cihazı® ile, fiziksel uygunluk parametreleri merdiven inme çıkma (MİÇ), otur-kalk testi (OK) ile, fiziksel aktivite düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) ile, yorgunluk düzeyi ise Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ) ile değerlendirildi. Bulgular: Olgunun vücut ağırlığı 173.6 olup 44.3’ü kas 95.1’i yağdan oluşmakta idi. Sağ alt ekstremite 60◦/sn hızda kuadriseps-hamstring kas kuvveti sırasıyla 12.2, 22.8 N idi. Sol alt ekstremite 60◦/sn hızda kuadriseps-hamstring kas kuvveti sırasıyla 34.8, 41.0 N idi. MİÇ ve OK test skoru sırasıyla 39 sn, 5 tekrar idi. UFAA ve YŞÖ skoru sırasıyla 0, 6.5 idi. Tartışma ve Sonuç: Obezite şiddetinin artması, bireylerin fonksiyonel kapasite ve fiziksel performansının azalmasına neden olur. Azalan fonksiyonel kapasite ve fiziksel performans obezitenin şiddetini arttırır. Ayrıca yaralanmalardan kaynaklanan hareket etme korkusununda (kinezyofobi) fiziksel performansı düşürmede etkili olduğunu düşünüyoruz. Kilo alımı ile aktivite kısıtlılığı arasında kısır döngüye giren bireyde uygun fizik tedavi yaklaşımları ile bireyin hareketlilik ve aktivite düzeyinin artırılabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Obezite, fonksiyonel aktivite, fiziksel uygunluk, yorgunluk