SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Umut DOLU, Asiye Filiz ÇAMLIGÜNEY
 


Keywords:SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ KULLANIMININ İZOMETRİK KAS KUVVETİNE ETKİSİ
 
Çalışmanın amacı, sanal gerçeklik gözlüğü kullanımının izometrik kas kuvveti, ağrı yoğunluğu, algılanan zorluk derecesi ve kalp atım sayısı üzerindeki akut etkilerini belirlemektir. Araştırmamıza, spor geçmişi olmayan 21-47 yaş arası, herhangi bir sağlık problemi bulunmayan 46 erkek sedanter birey katılmıştır. Katılımcılar A ve B grubu olmak üzere eşit sayıda ikiye ayrılmış, rastgele bir şekilde gruplandırılmıştır. A grubunun yaşları 29,00±6,13, boyları 170,78±7,51 cm, vücut ağırlığı 70,58±9,57 kg. B grubunun yaşları 27,69±3,94, boyları 172,69±6,32 cm, vücut ağırlığı 69,57±8,65 kg’dır. Wall Squat Testi sırasında her 30 saniyede bir algılanan ağrı yoğunluğunu ve algılanan zorluk derecesini sözel yolla belirtmeleri istenmiş, nabız ölçerli saat kullanılarak kalp atım sayıları takip edilmiştir. İlk ölçümler bittikten sonra 1 hafta ara verilmiş, daha sonra çapraz karşılaştırma yapılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir ve Bağımsız Örneklem T testi kullanılmıştır. Değişkenlerin normal dağılımına uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi. Normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım koşullarını sağladığı belirlenmiş ve parametrik testlerden Bağımsız Örneklem T testi kullanılarak analiz yapılmıştır. Anlam düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Çalışma sonucuna göre; hem ilk hemde çapraz karşılaştırma sonrası sanal gerçeklik gözlüğü kullanan grupların daha avantajlı olduğu belirlenmiştir. Sanal gerçeklik gözlüğü kullanan gruplar Wall Squat Testi sırasında daha yüksek performans göstermiştir, aynı zamanda test esnasında ağrı yoğunluğu ve algılanan zorluk derecelerinin daha düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Ancak gruplar arası kalp atım sayısında anlamlı fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: sanal gerçeklik, izometrik kuvvet, ağrı yoğunluğu derecesi, algılanan zorluk derecesi