SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
 


Keywords:PANDEMİ SÜRECININ BIREYLERIN FIZIKSEL AKTIVITE, YAŞAM KALITESI VE UYKU KALITESINE ETKISI
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı; pandemi sürecinde, bireylerin fiziksel aktivite, yaşam kalitesi ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi ve fiziksel aktivitenin, uyku kalitesi ile yaşam kalitesi üzerindeki olası etkisini araştırmaktır. Yöntem: Araştırma ilişkisel tarama desenli bir çalışmadır. Araştırmanın verileri Google anket üzerinden toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 755 yetişkin birey oluşturmuştur. Veriler, Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Formu (UFAA-KF); yaşam kaliteleri, yaşam kalitesi kısa formu (SF-36); uyku kalitesi ise Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKI) ile ölçülmüştür. Katılımcıların demografik verileri ise kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların fiziksel aktivite seviyeleri %46’sı inaktif, %43 düşük ve %11’i yeterli düzeyde olarak belirlenmiştir. Araştırmanın değişkenleri arasında pearson korelasyon analizi sonucunda SF-36 tüm alt parametreleri ile PUKI arasında negatif yönlü (p<0.05) ve UFAA-KF arasında pozitif yönlü korelasyon olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yapılan regresyon analizi sonucunda ise fiziksel aktivite, yaşam kalitesinin alt parametrelerinden fiziksel fonksiyonu %0,4; fiziksel rol güçlüğünü %0,5; emosyonel rol güçlüğünü %0,7; enerji-canlılığı %1,6; ruhsal sağlığı %0,6; sosyal işlevselliği %0,5; ağrıyı %0,5; genel sağlığı %0,8 oranında açıklamaktadır. Sonuç: Pandemi sürecindeki bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri ile yaşam kaliteleri arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunurken, fiziksel aktivite ile uyku kalitesi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Yaşam kalitesi ile uyku kalitesi arasında ise pozitif ilişki tespit edilmiştir. Fiziksel aktivetenin yaşam kalitesini düşük oranlarda etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Pandemi süreci, Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi