SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Azad Gazi ŞAHİN, Hasan YAŞAR
 


Keywords:PANDEMİ DÖNEMİNDE MASTODİNİ
 
Giriş ve Amaç: Genel cerrahi polikliniklerinde doktora meme şikayetleriyle başvuran hastaların yarısına yakınının nedeni meme ağrısıdır. Meme ağrısı diğer bir adıyla mastodini genellikle üreme çağındaki birçok kadının ortak problemidir ve yaklaşık %15-20 oranında tedavi gerektirir. Çoğu meme ağrısının nedeni iyi huyludur. Ancak, nadir de olsa mastodiniye yol açan meme kanseri gibi malign durumlarda olabilmektedir. Covid 19 pandemisinin mastodini şikayeti ile polikliniğe başvuru sıklığını ne ölçüde etkilediğini araştırmak amacıyla pandeminin tam olarak hissedilmediği 2019 yılı ile pandemi yılı 2020 yılını karşılaştırdık. 2019 ve 2020 yılında mastodini nedeniyle Balıkesir Üniversitesi Genel Cerrahi polikliniğine başvuran olgu sayılarını, mastodini şikayeti ile başvurup memede benign-malign kitle saptanan olguları değerlendirme kapsamına aldık. 2019-20 yıllarında 2494 hasta başvurdu. Bu hastaların 1540 tanesi 2019 yılında başvururken, 954 olgu 2020 yılında başvurdu. 2019 yılında başvuran hastaların 1280 tanesi görüntüleme istenirken 2020 yılında başvuran olguların 703 tanesine görüntüleme istendi. 2019 yılındaki olguların % 49’u BIRADS 1; % 35’i BIRADS 2; % 9’u BIRADS 3; %5’i BIRADS 4; %2’si BIRADS 5 idi. 2020 yılında başvuran olguların % 43’ü BIRADS 1; % 37’si BIRADS 2; % 10’u BIRADS 3; %7’si BIRADS 4; %3’ü BIRADS 5 idi. Veriler dikkatli bir şekilde değerlendirildiğinde pandemi döneminde mastodini şikayeti ile poliklinik başvurularının oldukça azaldığı gözlenmektedir. Mastodini şikayetinin genellikle benign hadiselere bağlı olduğu düşünülse de altta yatan sebepler içinde maligniteler de olabileceği göz ardı edilmemelidir. Anahtar Kelimeler: Mastodini, Meme Kanseri, Covid 19

Anahtar Kelimeler: Mastodini, Meme Kanseri, Covid 19