SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Özlem ÇAKIROĞLU, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN
 


Keywords:MEKANİK BOYUN AĞRISINDA NÖROMÜSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN AĞRI,YAŞAM KALİTESİ, UYKU KALİTESİ, KİNEZYOFOBİ VE BOYUN KAS ENDURANSI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ
 
Çalışmamızın amacı, mekanik boyun ağrısında nöromüsküler elektrik stimülasyonunun ağrı, yaşam kalitesi, uyku kalitesi, kinezyofobi ve boyun kas enduransı üzerindeki etkinliğini belirlemektir. Mekanik boyun ağrısı tanısı almış 18-65 yaş arası 32 olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular randomizasyon yöntemi ile Grup 1 (Pilates grubu) ve Grup 2 (NMES Grubu) olmak üzere 2’ye ayrıldı. Ağrı değerlendirmesi Görsel Ağrı Skalası (GAS) ile; Yaşam Kalitesi Sağlık Araştırması Kısa Formu (SF-36) ile; Uyku Kalitesi Pittsburg Uyku Kalte İndeksi (PUKİ) ile; Hareket Korkusu Tampa Kinezyofobi Skalası (TKS) ile; Boyun Özür Değerlendirmesi Boyun Özür Anketi (BÖA) ile; Eklem Hareket Açıklığı (EHA) cetvel yardımı ile; Endurans kronometre ile değerlendirildi. Bütün değerlendirmeler tedavi öncesi ve 8 haftalık tedaviden sonra yapıldı. Grup 1’e klinik pilates egzersizlerini içeren 5 egzersiz uygulandı. Grup 2’ye ise klinik pilates egzersizlerini yaparken alt trapez ve serratus anterior kaslarına nöromüsküler elektrik stimulasyonu uygulaması yapıldı. ‘Paired Sample T Test’ kullanılarak yapılan grup içi değerlendirmede, ağrı ve kas endurans değerlendirmelerinde, Grup 1 ve Grup 2’de GAS ve kas enduransında anlamlı iyileşme bulundu (p<0,05). Gruplar arası fark “Independent Sample T Test” ile değerlendirildiğinde, GAS ve kas enduransı parametrelerinde Grup 2 lehine istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). EHA’ın bazı alt parametrelerinde Grup 1 ve Grup 2’de grup içi anlamlar bulunmasına rağmen (p<0,05), 2 grup arasında anlamlı bir fark sadece sağ ve sol rotasyon hareketlerinde saptandı (p<0,05). Boyun özür değerlendirmesi, hareket korkusu parametrelerinde, yaşam kalitesi sağlık araştırması (SF-36) ve uyku kalitesi değerlendirmelerinin bazı alt parametrelerinde Grup 1 ve Grup 2’de grup içi anlamlar bulunmasına rağmen (p<0,05), 2 grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Bu çalışmanın sonucunda, mekanik boyun ağrısı olan bireylerde pilates egzersizlerinin etkinliği gösterilmekle birlikte pilates egzersizlerini nöromüsküler elektrik stimülasyonu ile birlikte yapmanın ağrı ve kas enduransı üzerinde daha etkili olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Egzersiz, Servikal, Endurans, Yaşam Kalitesi