SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Esra ANDIÇ, Deniz DİRİK
 


Keywords:KORYOAMNIYONIT TANISI İLE 16. GEBELİK HAFTASINDA TERMİNASYON YAPILAN PLASENTA PERKREATA OLGUSUNDA UTERUS ALT SEGMENT REZEKSİYONU: OLGU SUNUMU
 
Amaç: Fertilite koruyucu cerrahi yaklaşımı uygulanan plasenta perkreta olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. Olgu: Son adet tarihine göre 16 hafta gebeliği olan 34 yaşında annenin , sezaryen ile 2 canlı doğumu mevcuttu . Erken merman rüptürü sonrası gelişen koryoamniyonit nedeniyle terminasyon kararı alınan hasta servise yatırılarak abortus indüksiyonu için medikal tedavi başlandı. Abortus sonrası hastada plasenta ayrılmadığıi için İnvazyon anomalisi şüphesi ile laparotomi yapıldı .Gözlemde uterus anterior alt segmentte plasenta perkreata hali izlendi . Plasentanın invaze olduğu alan uterus alt segmenti ile birlikte çıkarıldı.Ardından eksize edilen alanlar birbirine yaklaştırılarak sütüre edildi. Uterus yerinde bırakılarak fertilite koruyucu cerrahi yapıldı. Sonuç: Plasenta invazyon anomalileri ciddi maternal komplikasyonlara yol açabilir ve histerektomi gerektirebilir. Plasenta perkreata tanısını antenatal olarak koymak zordur, ultrasonografi her zaman yeterli bilgi vermeyebilir. Plasenta perkreatanın klasik tedavisi histerektomidir. Hemodinamik olarak stabil olan plasenta perkreata olguları konservatif olarak metotreksat ile tedavi edilebilir, uterin arter embolizasyonu fertilitesini korumak isteyen olgularda kullanılabilen başka bir yöntemdir. Olgumuzda fertiliteyi korumak amacıyla histerektomiden kaçınarak diğer tedavi seçenekleri dışında bir yönteme başvuruldu. Plasentanın invaze olduğu uterus alt segmenti plasenta dokusuyla birlikte çıkarılarak kalan uterus dokusu onarımı yapıldı. Özellikle fertilite koruyucu cerrahi yapılacak plasenta perkreta olgularının dikkatli seçilmesi ve deneyimli bir operasyon ekibi tarafından, tersiyer bir merkezde planlanması uygun tedavi yaklaşımı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: fertilite koruyucu cerrahi, plasenta perkreta , invazyon anomalisi