SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Burak KESE, Gülfidan TOKGÖZ
 


Keywords:COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ EGZERSIZ DAVRANIŞININ İNCELENMESI
 
Giriş: Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19) hastalığına sebep olan virüs yakın mesafede bulunan kişilere damlacık yoluyla bulaşır. Dolayısıyla bulaşmayı önlemede sosyal izolasyon ve evde kalmak tedbirler arasındadır.COVİD-19 tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmakla birlikte hareketsizlik, sedanter geçirilen sürenin artması gibi nedenlerle de beden ve ruh sağlığı üzerinde önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Amaç: COVİD-19 sürecinde üniversite öğrencilerinde egzersiz davranışlarını incelemektir. Yöntem: Çalışmaya 40 kadın, 14 erkek toplam 54 üniversite öğrencisinin demografik bilgileri kaydedildikten sonra fiziksel aktivite düzeyleri “Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği (UFAA)” egzersiz davranışları Egzersiz Aşamaları Değişim Ölçeği Kısa Formu (EADÖ-KF), Egzersiz Öz Etkinlik Ölçeği (EEÖ) ve Egzersiz Karar Verme Dengesi Ölçeği (EKVDÖ) ile değerlendirildi. UFAA ile EADÖ-KF, EEÖ ve EKVDÖ arasındaki ilişki Sperman Korelasyon testi ile değerlendirildi. Sonuçlar: Öğrencilerin yaş ortalaması 19,62±1,39 beden kitle indeksi ortalaması 22,28±4,44 idi. EEÖ ortalaması 13,61±5,95 iken EKVDÖ ortalaması 6,37±4,32 idi. UFAA değerlerine göre öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi %38,9 düşük, %48,1’i orta % 13’ü yüksek bulundu. EKVDÖ göre öğrencilerin %7,14’ü negatif %11,1 tarafsız ve %81,76 ise pozitif yönde egzersiz algısı bulundu. EADÖ-KF’nin beş davranış aşamasına göre, öğrencileri % 14,8 ‘‘devam ettirme’’ , %31,5 ‘‘hareket’’, %16,7 ‘‘hazırlık’’, % 16,7 ‘‘düşünme’’ ve %20,4 ‘‘düşünmeme’’ aşamasında olduğunu bildirdi. UFAA ile EEÖ ve EKVDÖ arasında anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla r=0,336 p<0,005, r= 0,280 p<0,005). Tartışma: Öğrencilerin egzersiz davranışları incelendiğinde çoğunluğunun egzersizle pozitif algısı olmasına rağmen egzersize katılımları düşük bulundu. Egzersiz öz yeterlilik oranı düşük ve fiziksel aktivite ile anlamlı ilişki bulundu. Bu sonuçlarda kuşkusuz ki pandemi sürecindeki sosyal izolasyon, evde kalma ve uzaktan eğitim vb. tedbirlerin etkili olduğu kanaatindeyiz. Pandemi nedeniyle üniversite öğrencilerinde egzersiz davranış alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirecek faaliyetlere ve çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, egzersiz, fiziksel aktivite