SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Esra SABANCI BARANSEL, Esra KARATAŞ OKYAY
 


Keywords:COVID-19 PANDEMİSİNDE GEBELİK VE ANKSİYETE: KARŞILAŞTIRMALI WEB TABANLI BİR ÇALIŞMA
 
Çalışmanın amacı gebelik döneminde COVID-19 (+) olan ve olmayan primigravidalarda risk faktörlerini ve anksiyete sonuçlarını karşılaştırmalı olarak belirlemektir. Kesitsel ve karşılaştırmalı tipte tasarlanan araştırma Türkiye’de, 1 Şubat-1 Nisan 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışmaya gönüllü 544 gebe (gebelikte COVID-19 (+) olan 97; COVID-19 (-) olan 447 gebe) katıldı. Veriler sosyal medyada (Facebook, Instagram gibi) gebe grupları aracılığıyla web tabanlı bir çevrimiçi anket kullanılarak toplandı. Veriler toplanırken Kişisel Bilgi Formu ve Gebe Anksiyete Ölçeği kullanıldı. Çalışmaya katılan gebelerden %17.8’ine COVID-19 (+) tanısı konulduğu belirlendi. COVID-19 (+) ve COVID-19 (-) olan gebeler karşılaştırıldığında; yaş, eğitim, meslek, sigara kullanma, planlı gebelik, çevrede COVID-19 (+) varlığı, istenen doğum şekli, pandemi olmasa istenen doğum şekli, evde doğum yapma isteği, pandemi olmasa evde doğum isteği ve doğum yerini belirlemede tercih nedeni açısından gruplar arasında istatistiksel önemli fark olduğu belirlendi (p<0.05). COVID-19 (+) olan kadınların gebelik anksiyete puan ortalamalarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). COVID-19 (+) tanı konulmada risk faktörlerini belirlemek için demografik ve obstetrik değişkenlerle oluşturulan regresyon analizi modeli sonucunda; özel sektörde çalışıyor olmak (OR=0.071), sigara kullanmak (OR=6.729), plansız gebeliğe sahip olmak (0R=0.002), çevrede COVID-19 varlığı (OR=18.492) ve doğum yerini belirlemede tercih nedeni (OR=0.022) değişkenlerinin gebelerde COVID-19 (+) tanısında önemli belirleyiciler olduğu görüldü. COVID-19 (+) tanısının aynı zamanda gebelerde özürlü çocuğa sahip olma korkusunda önemli belirleyici olduğu belirlendi (OR=0.895). Bu çalışma, COVID-19 salgını sırasında gebelerin sosyodemografik ve obstetrik özelliklerinin COVID-19 (+) tanısında ve ardından gelişen anksiyete düzeylerine ilişkin öngörü sağlar. Sonuçlar, salgın sırasında COVID-19 (+) tanı konulan gebeleri desteklemek için gelecekteki müdahaleler hakkında bilgi sağlayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, coronavirus, gebelik, anksiyete.