SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Egemen MANCI, İpek AYDIN
 


Keywords:COVİD-19 DÖNEMİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK SIKINTININ SPORCU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE BESLENME ALIŞKANLIĞINA ETKİSİ
 
Covid 19 pandemisi sürecinde kişilerin zorunlu olarak evde kaldıkları ve sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak değişen günlük hayatlarının yaratacağı düşünülen psikolojik sıkıntının ve buna bağlı olarak duygusal yeme davranışlarının kişilerin sporcu olma ve olmama durumlarına göre incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören 18-35 yaş arası öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılardan, anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özellikleri ve yeme alışkanlıklarına ilişkin sorular, ikinci bölümünde Covid–19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği, üçüncü bölümde Korona Virüs Günlerinde Bireyin Yeme Tutumu Ölçeği ve dördüncü bölümde Duygusal Yeme Ölçeği ile ilgili ifadelerin yer aldığı anket formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında, frekans analizleri, geçerlilik, güvenilirlik analizleri ve Bağımsız Örneklem t- Testi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların, %65,5’i kadın ve %34,5’i erkektir ve yaş dağılımları incelendiğinde katılımcıların %49,3’ü 18-23, %30’u 24-29 ve %20,6’sı 30-35 yaş arasında olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %40,8’i lisanslı sporcu olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %83’ü bekardır. Katılımcıların %53,3’ü günde 2 öğün yemek yediklerini ve %36,3’ü günde 3 öğün yemek yediklerini belirtmiştir. Katılımcıların %39’u günde 1 defa abur-cubur tarzı yiyecekleri yediklerini ve %8,5’i ise hiç abur-cubur tazı yiyecek yemediğini belirtmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu ortaya konmuştur. Üniversite öğrencilerinin sporcu olup olmama durumlarına göre COVID 19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği, Korona Virüs Günlerinde Bireyin Yeme Tutumu Boyutları ve Duygusal Yemeğe ilişkin verilen yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bunun yanında katılımcıların cinsiyetlerine göre COVID 19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği, Korona Virüs Günlerinde Bireyin Yeme Tutumu ve Duygusal Yemeğe ilişkin verilen yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak, pandemi sürecinde bireylerin sporcu olup olmamasının psikolojik sıkıntı ve yeme ile ilgili alışkanlıkları üzerinde etkili olmadığı sonucuna varılabilir. Bu süreçte, birey sporcu olsa dahi evde kalmıştır ve diğer bireylerin işlerini evden gerçekleştirmesi gibi onlar da sportif faaliyetlerini evden gerçekleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sporcular, Duygusal yeme, Beslenme alışkanlıkları