SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ceren YILDIZ EREN
 


Keywords:COVID-19 AŞILAMASI VE GEBELİK
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 20 HAZİRAN 2020'de COVID-19 aşı geliştirilmesi amaçlı kullanılmak üzere ciddi bir bütçe ayırdı ve çalışmalara başladı.65 yaş üstünde olanlar,ciddi kronik hastalığı olan hastalar (diabet,hipertansiyon,obezite) ve gebeler hastalığın bu gruplarda mortalite ve morbiditesi yüksek olduğu için öncelikli grup olarak tespit edildi.Gebelikte ortaya çıkan immün sistem ,solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem değişiklikleri nedenli gebeler enfeksiyonlar açısından riskli bir hale gelmektedirler.Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen erken sonuçlar enfeksiyonun hamilelerde de benzer seyri olduğunu ve vertikal geçiş ya da neonatal enfeksiyonun olmadığını ortaya koymaktadır.Bu grupta ilaç kullanılamamasına bağlı olarak yoğunbakım ihtiyacı artmakta ve erken doğumlarda da artış saptanmaktadır.Bununla beraber medikal tedavi kullanım kısıtlılıkları bu grubun korunmasını önemli kılmaktadır.Dünya üzerinde aşı güvenliği ve kullanılan medikal tedavilerin güvenilirliği ile ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır.Bununla beraber bu çalışmaların hiçbiri gebe kadınları kapsamamaktadır.DART hayvan çalışmasında aşılarla ilgili kadın fertilitesi ve fetal/embiryonel gelişim açısından herhangi bir istenmeyen etki rapor edilmemiştir.Elimizdeki bilgiler ışığında semptomatik gebelerin gebe olmayanlara göre ağır hastalıkla ve ölümle karşılaşma olasılığı gebe olmayanlara göre daha yüksektir. SMSF(Society for Maternal-Fetal Medicine ) ve ACOG (The American Collage of Obstetricians and Gynecologists ) isimli öncü kadındoğum dernekleri aşı ile ilgili net veriler olmaması nedenli kararın gebelere bırakılmasını önermektedir.Gebe kadınların klinik çalışmalara alınması ve doğum sonrası izlemlerle daha net sonuçların elde edilebilmesi umulmaktadır.Biz de klinik pratiğimizde hastayla konuşarak karar vermeyi planlamaktayız.Aşı sonrası ekstra korunma önerilmemesi nedenli gebelik öncesi danışma almak isteyen populasyonda da bu bilgi ışığında hareket etmekteyiz.Aşının yaygınlaşmasıyla sıkıntılı pandemi sürecinin bitişine inancımızı koruyarak mücadeleye devam temel amacıyla yeni çalışmalar ihtiyaç devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Gebelik, Aşı