BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra GÜNEY, Esra KARATAŞ OKYAY, Tuba UÇAR
TRAVMATİK DOĞUM ALGISININ POST-NATAL SONUÇLARI: TRAVMATİK DOĞUM ALGISININ GEBELİKTEN KAÇINMA VE MENTAL SAĞLIK SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
 
Çalışmanın amacı doğum sonu dönemde travmatik doğum algısı olan ve olmayan kadınlarda gebelikten kaçınma ve mental sağlık sonuçlarını tanımlamak ve karşılaştırmak ve travmatik doğum algısını hangi faktörlerin etkileyebileceğini anlamaktır. Kesitsel ve karşılaştırmalı tipte tasarlanan araştırma Türkiye’de, 15 Şubat- 15 Mart 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışmaya doğum sonu 6-12 ayda olan gönüllü 1109 kadın katıldı. Veriler sosyal medyada (Facebook, Instagram gibi) lohusa kadın grupları aracılığıyla web tabanlı bir çevrimiçi anket kullanılarak toplandı. Veriler toplanırken Kişisel Bilgi Formu, Travmatik Doğum Algısı Ölçeği (TDAÖ), Gebelikten Kaçınma Ölçeği (GKÖ) ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ-21) kullanıldı. Çalışmada orta düzey ve üzeri travmatik doğum algısı olanlar (53 ve üzeri puan) “travmatik doğum algısı olanlar” olarak sınıflandırıldı. Kadınların %74.8’i (n=830, travmatik doğum algısı olanlar) TDA֒den 53 ve üzeri puan aldı. Travmatik doğum algısı olanların %46.4’ünün depresif semptom, %54.5’inin, anksiyete ve %41.1’inin stres yaşadığı; GKÖ skorunun 2.13±0.96 olduğu belirlendi. Travmatik doğum algısı olan kadınların depresif semptom, anksiyete, stres ve gebelikten kaçınma olasılığının daha fazla olduğu belirlendi (p<0.05). Lojistik Regresyon analizine göre kadınlarda 30 yaş altı olma (OR=0.543), primiparite (OR=0.459), depresif semptom varlığı (OR=2.627), anksiyete varlığı (OR=1.752) ve gebelikten kaçınma (OR=1.701) değişkenlerinin travmatik doğum algısı için önemli risk faktörleri olduğu saptandı. Araştırma bulguları travmatik doğum algısının kadınlarda psikolojik sorunlara ve gebelikten kaçınmaya neden olabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Depresyon, Gebelikten Kaçınma, Stres, Travma, Travmatik Doğum Algısı 


Keywords: