BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep BAHADIR AGCE
TİP 2 DIYABET HASTASI OLAN BIREYLERIN COVID19 SÜRECINDE ROL/AKTIVITE DENGESININ DEPRESYON, ANKSIYETE, STRES VE UYKU KALITESI ILE İLIŞKISININ İNCELENMESI
 
Amaç: Okupasyon, insanların aile ve toplulukla birlikte zaman geçirmek, hayata anlam ve amaç katmak için bireysel olarak yaptığı, yapmaya ihtiyaç duyduğu, yapmak istediği ve yapması beklenen günlük aktivitelerdir. Okupasyonel denge ise; kendine bakım, serbest zaman, üretkenlik gibi farklı okupasyon alanlarında yeterli miktarda okupasyona sahip olmak, bu okupasyonlardan tatmin olmak, zaman, katılım ve sosyal çevre arasında bir dengenin olması halidir. COVİD19 ile birlikte yaygın olarak kullandığımız karantina kavramı ile değişen alışkanlık, rutin ve rollerimizin; bireylerin okupasyonel performansı ve psikolojik iyilik halini etkilemesi oldukça muhtemeldir. Bu çalışmada Tip 2 Diyabet tanılı bireylerin COVİD19 sürecindeki okupasyonel dengesinin, depresyon, ankiyete, stres ve uyku kalitesi ile arasındaki ilişkisi incelenmektir. Yöntem: Çalışmamıza; 18-65 yaş aralığında 55’i (%78,6) kadın, 15’i (21,4) erkek olan toplam 70 Tip 2 Diyabet tanılı gönüllü birey dahil edildi. Gönüllülerin demografik bilgileri kaydedildikten sonra okupasyonel dengesinin değerlendirilmesi Rol/Aktive Dengesi Anketi (RADA), depresyon anksiyete ve stres durumları, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS 21) Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ile gerçekleştirildi. Bulgular: Çalışma sonucunda yaş ortalaması 37.2±14.3 olan Tip 2 Diyabet tanılı bireylerin; rol aktivite dengesi 17.2±2.9, anksiyete 3.9±3.3 ve stres Düzeyi 6,7±3.8 arasında istatiksel olarak pozitif yönde kolerasyon görülürken (p<0,05) depresyonla 5.7±4.2 ilişki görülmedi. Genel olarak uyku problem yaşamayan katılımcıların rol aktivite dengesi ve uyku kalitesi 4.9±2.2 arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. Sonuç: Çalışmamız sonucunda COVID19 salgını sırasında Tip 2 Diyabet tanılı bireylerin artan anksiyete ve stres skorlarının okupasyonel dengeyi olumsuz yönde etkilediği tespit edildi. Tip 2 diyabetli bireylerde okupasyonel performans alanlarındaki dengeyi arttırmaya yönelik ergoterapi müdahalelerinin planlanmasının mental sağlığın geliştirilmesine katkı vereceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Okupasyon, okupasyonel denge, anksiyete, ergoterapi, tip 2 diyabet 


Keywords: