BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba GÜRBÜZ, Nur DOKUZEYLÜL GÜNGÖR, Ergül DEMİRÇİVİ BÖR
REPRODÜKTİF ÇAĞDAKİ KADINLARDA OVER REZERVİNE GÖRE PAP-SMEAR SONUÇLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ
 
Giriş: Serviks (rahim ağzı) kanseri taramasında kullanılan Pap smear testi erken teşhisi sağlamaktadır. Anti müllerian hormon (AMH) ölçümünün over rezervini göstermesi açısından klinik kullanımda yaygınlığı artmıştır; çünkü AMH inaktif ve büyümekte olan folikül havuzunu işaret etmektedir. Gonadal rezervin iyi bir belirteci olan AMH seviyesi, ilerleyen yaşla beraber diğer over rezervi parametrelerinde değişiklik olmadan ilk olarak azalmaya başlamaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı over rezervine sahip kadınlarda smear sonuçlarını değerlendirmektir. Kapsam ve Yöntem: Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine ve Bahçeşehir Üniversitesi Medikal Park Göztepe Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Kliniği’ne başvuran hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. 18-40 yaş grubundaki AMH’sı bakılmış ve smear testi yapılmış 66 kadın çalışmaya dahil edildi. Bu kadınlarda AMH ve smear testleri arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 27,8, vücut kitle indeksleri 25,3 kg/m² olarak saptandı. AMH düzeyleri ortalama 1,8 ng/ml idi. Pap smear sonuçları %75 ‘inde normal , %6’sında ASCUS, %4’ünde CIN-1 , %15’inde kronik servisit saptandı. AMH düzeyleri ile PAP smear test sonuçları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Serviks kanserinin giderek daha erken yaşlarda görülmesi ve bu hastaların daha erken evrelerde tanı almaları nedeni ile tedavi seçiminde, organ koruyucu cerrahi ve hayat kalitesi giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle genç fertilite istemi olan seçilmiş olgular ayrıntılı olarak değerlendirilip, eş ve aileler bilgilendirilerek fertilite koruyucu cerrahi uygulanabilir. Tüm kadınlarımızın fertilite isteği olsun ya da olmasın Pap smear testi yaptırmaları rutin sağlık tarama programlarının bir parçası olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anti müllerian hormon ,Pap smear testi, Serviks (rahim ağzı) kanseri 


Keywords: