BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ANDIÇ, Deniz DİRİK
POSTPARTUM 12. SAATTE GELİŞEN SPONTAN UTERİN RÜPTÜRÜN YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
 
Giriş: Gebeliğin çok nadir bir komplikasyonu olan spontan uterus rüptürü hem fetus hem de anne için oldukça katastrofiktir. Bu durum, uterus anomalileri, uterin skar dokusu varlığı, makrozomik fetüs, sefalopelvik uyuşmazlık ve doğum esnasında indüksiyon ajanlarının aşırı miktarda kullanılması gibi risk faktörleri ile ilişkilidir. Bu yazıda oldukça nadir görülen, postpartum 12. saatte gelişen, travma yada aşırı indüksiyon gibi risk faktörleri öyküsü olmayan skarsız bir uterus rüptürü vakasını tartışmayı amaçladık. Olgu: 27 yaşında ve 41 haftalık ilk gebeliği olan hasta doğum indüksiyonu için yatırıldı. İndüksiyon sonrası normal spontan vajinal yol ile doğum gerçekleşti. Postpartum 12. saatte aktif kanama olması üzerine hasta acil olarak değerlendirildi. İnspeksiyonda, serviks sağ lateralinde saat 11 hizasında yukarı doğru uzanan laserasyon ve aktif kanama alanı izlendi. Hastanın laserasyonu sütüre edildi. Kanama kontrolü sağlanamaması üzerine, uterin rüptür şüphesi ile laparotomi yapılan hastada sağ utrin arter hizasında 5 cm’lik rüptür alanı izlendi ve onarım yapılarak kanama durduruldu. Bakri balon yerleştirilerek işleme son verildi. Böylece hastanın fertilitesi de korunmuş oldu. Sonuç: Tüm maternal ölümlerin yarısından fazlası doğumun ilk 24 saati içinde ve sıklıkla aşırı kanama nedeniyle oluşur. Ölüme ek olarak, postpartum kanamaya bağlı ciddi morbidite (adult respiratuar distres sendromu, koagülopati, şok, fertilite kaybı ve pitüiter nekroz (Sheehan syndrom) izlenebilir. Kanamanın kaynağının mümkün olduğunca hızlı tanımlanması, sistematik değerlendirme ve hızlı tedavi başarılı yönetim için gereklidir. Genç hastalarda fertilite koruyucu cerrahi göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Uterin rüptür, Postpartum hemoraji, Fertilite koruyucu cerrahi 


Keywords: