BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

M. Salih TAN, Ebru YILDIRIM
PES PLANUSU OLAN ERKEKLERDE DENGENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Alt ekstremitede sık görülen biyomekaniksel bozukluklardan biri olan Pes planus bireyin günlük yaşantısını ve aktivitelerdeki yeterliliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma ile pes planus tanısı alan erkek bireylerde statik ve dinamik denge durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Feiss çizgisine göre deformite derecesi 2 ve üstünde olan pes planus tanısı almış 9 hasta (38,11±5,25) ve pes planusu olmayan yaş-eğitim eşleştirilmiş 13 gönüllü birey (39,15±5,11) dahil edildi. Bu çalışma kapsamında tüm katılımcıların statik ve dinamik denge değerlendirmesi yapıldı. Statik dengenin değerlendirilmesi için Tandem Duruş, Romberg Denge testi ve Tek Ayak Üzerinde Durma testi uygulanırken dinamik denge için de Zamanlı Kalk Yürü testi, Berg Denge testi ve Tinetti Denge ve Yürüme testi uygulandı. Statik denge skorları açısından gruplar arası fark anlamlıydı (Tandem Duruş (p=0,002), Tek Ayak Üzerinde Durma testi (p=0,008) ve Romberg Denge testi (p=0,003)). Statik denge testlerinin tümünde pes planusu olan grupta dengede kalma süresi daha düşük bulundu. Dinamik denge skorları açısından gruplar arası fark anlamlıydı (Berg Denge (p<0,0001), Tinetti (p=0,006) ve Zamanlı Kalk Yürü testi (p<0,0001)). Dinamik denge testlerinden Berg ve Tinetti denge skorları pes planusu olan grupta daha düşük bulundu. Zamanlı Kalk Yürü testi skorlarında ise Pes planusu olan grupta testi tamamlama süresinde uzama olduğu görüldü. Çalışmadan elde edilen bulgular göz önüne alındığında Pes planus deformitesinin statik ve dinamik dengeyi olumsuz etkilediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Pes Planus, Denge, Statik Denge, Dinamik Denge 


Keywords: