BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Filiz POLAT, Fatma KARASU
MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN GÖZÜYLE MENOPOZ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
 
Öz: Menopoz çeşitli değişimlerin yaşandığı ve biyopsikososyal açıdan kadını etkileyen bir yaşam dönemidir. Bu çalışma menopoz dönemindeki kadınların, bu döneme ilişkin düşünceleri, yaşadıkları semptomlar ve baş etme yöntemlerini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Nitel tipte yapılan çalışmanın evrenini Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında bir ildeki aile sağlığı merkezine başvuran menopoz dönemdeki kadınların, örneklemini ise Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında çalışmayı kabul eden ve dahil edilme kriterlerini sağlayan 17 kadın oluşturmuştur. Veriler sorun-merkezli görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Kadınlar ile yapılan görüşmelerden elde edilen ses kayıtları ve görüşme notları deşifre edilmiştir. Çalışmanın yapılması için etik kurul ve kadınların yazılı onamları alınmıştır. Çalışmada altı tema belirlenmiştir. Bunlar menopozu bir hastalık olarak algılama, menopoz dönemini engellene bilinmesi, menopoz döneminde yaşanan sorunlar hakkında bilgi sahibi olma, menopoz döneminde yaşanan sorunlar, yaşadığı sorunlar ile baş etme yöntemleri ve yaşamını etkilemedir. Genellikle menopozu hastalık olarak görmedikleri, menopozun engellenemeyeceği, bu dönemde yaşanan sorunlar ile çok fazla bilgisi olmadığı, sıklıkla sıcak basması, ani terlemeler, gece uyuyamama, gerginlik, huzursuzluk, cinsel istekte azalma sorunları yaşadıkları, baş etme yöntemlerinin sınırlı olduğu ve menopozun yaşamlarını olumsuz etkilediklerini ifade etmişlerdir. Kadınların menopoza yönelik tutumlarının olumsuz olması bu sürecin daha sıkıntılı geçmesine, olumlu tutumlarda menopozal semptomların etkisinin azalmasında büyük bir etkiye sahiptir. Menopoz döneminde yaşanılan sıkıntılar kadınların psikolojik durumlarını ve sosyal ilişkileri etkilemektedir. Bundan dolayı bu yaşam dönemindeki kadınların menopoz hakkında bilgilendirilerek, gerekli test ve tedavilerinin yapılmasının yanında, psikolojik açıdan da güçlendirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam dönemi, Menopoz, Menopozal tutum, Kadın 


Keywords: