BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Filiz POLAT
HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMܒNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ORTOREKSİYA NERVOZA DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
 
Öz: Sağlıklı beslenme konusunda eğitimli kişilerin sağlıklı beslenmeye önem vermeleri beslenme obsesyonlarının ve yeme bozukluklarının ortaya çıkmasında risk faktörlerindendir. Sağlık alanında eğitim gören hemşirelik ve ebelik öğrencileri de beslenme ile ilgili risk gruplarından birini oluşturmaktadırlar. Bundan dolayı bu araştırma hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin ortoreksiya nervoza düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki araştırmanın verileri Ekim-Kasım 2020 tarihleri arasında dijital ortamda toplanmıştır. Araştırma 207 öğrenciyle tamamlanmıştır. Veriler öğrencilerin sosyodemografik ve yeme özelliklerini içeren kişisel bilgi formu ve Ortoreksiya Nervoza Ölçeği (ORTO-15) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, ANOVA kullanılmıştır. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır. Araştırmadaki öğrencilerin yaş ortalaması 20.7±2.37’dir, %73.3’ü kız, %80.6’sı hemşirelik öğrencisi, %53’ü birinci sınıf, %97.6’sı bekar olup, %89.8’inin kronik hastalığı bulunmamaktadır. Öğrencilerin %57.4’ü günde 3-4 öğün yemek yediğini, %70.4’ü yedikleri yiyeceklerin kalorisine dikkat etmediğini, %52.4’ü şişmanlama endişesinin olmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin ORTO-15 toplam puan ortalamasının 36.82±4.78 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yaş, medeni durum, cinsiyet, okuduğu sınıf, sosyoekonomik durum, anne-baba eğitimi, kronik hastalık, öğün sayısı durumlarına göre ORTO-15 puan ortalaması arasında fark olmadığı (p>0.05), yedikleri yiyeceklerin kalorisine dikkat etmelerine ve şişmanlama endişelerine göre ORTO-15 puan ortalaması arasında farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Araştırmaya katılan öğrencilerin ortoreksiya nervoza düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir (ORTO-15 min=15, max=60). Öğrenciler yeme bozuklukları açısından ele alınmalı, yeme tutumlarını etkileyen faktörler belirlenmeli ve erken tanıda kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Ebe, Ortoreksiya Nervoza, Öğrenci, Sağlıklı Beslenme. 


Keywords: