BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fadime BAYRİ BİNGÖL
COVID-19 STRES DÜZEYİNI ETKILEYEN FAKTÖRLER
 
Giriş: Pandemi süresince yaşanılan stresle sağlıklı ve etkin bir şekilde baş edilemediğinde depresyon ve anksiyete başta olmak üzere diğer pek çok psikiyatrik hastalıklara yatkınlık artmaktadır. Bu nedenle pandemi sürecinde pandemiye özgü stres düzeyinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Amaç: Bu araştırma, COVID-19 Stres düzeyini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Karar vericiler, sağlık eğitimcileri ve sağlık profesyonelleri açısından COVID-19 pandemisine verilen psikolojik tepkilerin doğasını ve derecesini anlamak çok önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmada COVID-19 stres düzeyi ve etkileyen faktörler incelenmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, Aralık 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında, “Kişisel Bilgi Formu” ve “COVID-19 Stres Ölçeği” ile online olarak toplanmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için Etik kuruldan ve Sağlık Bakanlığından onay alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 360 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamasının 23.43±6.88 olduğu, %16.9’unun sigara kullandığı ve %67.8’inin şehirde yaşadığı belirlendi. Katılımcıların %12.8’inin kendini yüksek riskli olarak değerlendirdiği, %80,3’ünün Covid-19 a karşı kendini savunmasız hissettiği ve %53,9’unun hayatını kaybetme korkusu yaşadığı belirlendi. Sürekli sağlık sorunu olanların, ailesinde covid-19 ile enfekte olanların ve pandemi sürecinde hayatını kaybetme korkusu olanların Covid-stres ölçeğinden daha yüksek puanlar aldıkları saptanmıştır (p<.05). Sonuç: Pandemi süresince Covid-19 stres düzeyi açısından riskli grupta yer alan bireyler daha yakından izlenmeli ve desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, stres, ruh sağlığı 


Keywords: