BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe Mücella SOYDAN, Nurten ELKİN, Abdullah Yüksel BARUT
BAKIM YÜKÜNÜN YAŞLI BAKIMA ETKİLERİ
 
Yaşlanma, kaçınılmaz olan fizyolojik bir süreçtir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı giderek artmaktadır. Bakıma gereksinmesi olan yaşlı sayısının giderek artması bakım ile ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde yaşlıların evde bakım gereksinmeleri; genellikle aile üyeleri, özellikle de kadınlar ve eşler tarafından verilmektedir. Eşlerin de yaşlı olduğu varsayıldığında onların da bakıma ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Kentleşme, hızlı nüfus artışı, iç ve diş göçler nedeniyle çekirdek aileye dönüşüm, ev ortamının daralması, ekonomik sıkıntılar, kadınların çalışma hayatında daha çok rol alması, kuşaklararası iletişim sorunları gibi nedenlerle yaşlıların evde bakımı güçleşmektedir. Bakım verenin yaşı, cinsiyeti, eğitimi, hastaya yakınlık derecesi, bakım vermeye gönüllü olup olmaması, ekonomik durumu, sağlığı, zor durumlarla baş etme becerileri, inançları, sosyal yönden destek alıp almaması, ailesinin ve yaşadığı toplumun sosyal ve kültürel özellikleri bakım verenin yük algısını etkileyen faktörler arasında sayılmaktadır. Bakım yükü, bakım veren kişinin sağlığının tehdit altında olduğunu belirten bir durumdur. Fiziksel sağlık problemleri, psikolojik sıkıntılar, aile ilişkilerinin bozulması gibi objektif ve sübjektif sonuçları olan bu durum; kızgınlık, tükenmişlik, kaygı, depresyon, uykusuzluk, irritabilite, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bakım yükü hem hastanın hem de bakım verenin sağlığını ve yaşam kalitesini etkiler. Bakım yükünün giderilmesinde ya da hafifletilmesinde sağlık ekibi tarafından bakım verenlere bakım konusunda eğitim verilmesi, bakımı destekleyici hizmetlerden yararlanmaları konusunda rehberlik edilmesi kuşkusuz kaçınılmaz bir hizmettir. Bu konuda başta koruyucu sağlık olmak üzere; tedavi ve rehabilitasyon alanlarında hizmet veren sağlık çalışanlarına eğitim ve danışmanlıkla ilgili önemli sorumluluklar düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Bakım, Bakım yükü 


Keywords: