BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih KILIÇBAY
ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENIYLE YATAN YENIDOĞAN BEBEKLERIN PCR SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI
 
Giriş: Alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) tüm dünyada ve ülkemizde erken bebeklik ve süt çocukluğu döneminde hastaneye yatışın ve mortalitenin en önemli nedenleri arasındadır. Bu çalışmanın amacı, yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBÜ) viral ASYE nedeniyle yatırılan yenidoğan bebeklerin polymerase chain reaction (PCR) sonuçlarını değerlendirip; hastaların epidemiyolojik, klinik ve etkenlerinin araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2021 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 3. basamak YYBܒne Ocak 2018 ve Mart 2021 tarihleri arasında takip ve tedavi için yatırılıp viral ASYE tanısı koyulan hastaların özellikleri ve solunum yolu viral paneli sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya 48 erkek, 41 kız olmak üzere viral ASYE tanısı konulan 89 yenidoğan bebek alındı. Hastaların en sık başvuru şikâyeti öksürük (%49) olarak saptandı. Cinsiyet açısından fark saptanmadı. Hastaların ortanca doğum ağırlığı 2493,4 gr (1724-3175) olarak saptandı. Hastaların çoğu (%53) sezaryenle doğumu mevcuttu ancak bu durum istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sürüntü alınan hastalarımızda en sık etken olarak respiratuvar sinsityal virüs (RSV), ikinci etken olarak İnfluenza B virüsü saptandı. Sonuç: YYBܒde viral ASYE’de en sık etken RSV olarak bulunmuştur. Bu nedenle YYBܒde çalışanların hijyen kurallarına çok dikkat etmeleri ve ziyaretçilerin de bu konuda ciddi şekilde eğitildikten sonra YYBÜ ortamına alınmaları vurgulanmalıdır. Viral ASYE düşünülen hastalarda erken tanı-tedavi yapılabilmesi ve hastalığın yayılımının önlenebilmesi için viral testlere ulaşımın artırılması ve testlerin yaygınlaştırılması önem arz etmektedir

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, alt solunum yolu enfeksiyonu, polymerase chain reaction, respiratuvar sinsityal virüs, yenidoğan yoğun bakım 


Keywords: