BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevil KARAHAN YILMAZ
0-12 AY ARASI BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BESLENMESİNE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu yaşamın ilk yılında beslenme; sağlıklı büyüme ve gelişmenin sağlanması ve hastalıkların önlenmesi için oldukça önemlidir. Anne sütü, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimleri ve dengeli beslenmeleri için son derece önemli olan bir besindir. Annelerin bebek beslenmesine yönelik bilgi ve tutumları, annenin bebeğini besleme yöntemini ve emzirme süresini etkilemektedir. Araştırma 0-12 ay arası bebeği olan annelerin bebek beslemesine yönelik davranışlarının değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırmadır. Araştırma Erzincan il merkezinde yaşayan ve 0-12 aylık bebeği olan 230 anne ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, annelerin ve çocukların demografik özellikleri ile annelerin anne sütü, emzirme ve tamamlayıcı beslenme uygulamalarına yönelik bilgilerini içeren anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş grubu ortalaması 28.9 ± 6.5 olarak saptanmıştır ve annelerin %79.6’sı ev hanımı olduğunu ifade etmiştir. Annelerin % 15.2 ‘si ilkokul, % 20.9’u ortaokul ve % 23.9 ‘ü ise lise mezunudur. Araştırma grubunun % 73.9’unun gelirinin giderine eşit olduğu ve % 73.0 ‘ının çekirdek aile yapısına sahip olduğu belirlenmiştir. Annelerin %80.9’unun doğumdan sonra bebeğe ilk olarak anne sütü verdiği, %45.7’sinin ilk 1 saat içinde bebeğini emzirdiği, % 29.6’sının ilk 6 ay sadece anne sütü verdiği, %52.2’sinin 4-6 ay arasında ek gıdaya başladığı ve % 30.9’unun ilk olarak yoğurt verdiği belirlenmiştir. Sonuç: Annelerin ilk altı ay sadece anne sütü verme oranlarının düşük olduğu, erken dönemde ek gıdalara başladığı belirlenmiştir. Başarılı bir emzirmenin başlatılabilmesi ve sürdürülebilmesi için annelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bebek, Anne sütü, Emzirme, Tamamlayıcı Beslenme 


Keywords: